Benzodiazepin eller antipsykotikum?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Ved ukontrollerbar uro eller utagering kan medikamentell behandling være nødvendig, men hvilke midler som brukes, varierer mye.

Agitert eller voldelig atferd i psykiatriske enheter er oftest forbundet med alvorlige lidelser som schizofreni og/eller rusmisbruk (1). For å forhindre skader og bringe situasjonen under kontroll, er et alternativ å bruke medikamenter.

I en klinisk studie fra tre psykiatriske akuttavdelinger i Rio de Janeiro ble 301 agiterte eller aggressive personer randomisert til et benzodiazepin (midazolam) eller et lavdoseantipsykotikum (haloperidol) i kombinasjon med et antihistamin (prometazin). Midlene ble gitt intramuskulært.

89 % av pasientene som fikk benzodiazepin, var rolige eller hadde sovnet etter 20 minutter sammenliknet med 67 % i gruppen som hadde fått haloperidol og prometazin (RR 1,32; 95 % KI 1,16–1,49). Etter 1 time var om lag 90 % i begge grupper rolige eller i søvn. En potensielt alvorlig bivirkning inntraff ved begge behandlingene.

– Undersøkelsen bekrefter at benzodiazepiner har god virkning ved agitert og voldelig atferd. Diagnostiske overveielser er imidlertid meget viktige før man velger den medikamentelle behandling, sier professor Stein Opjordsmoen ved Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål universitetssykehus.

– Ligger det en psykotisk tilstand bak, er behandling med antipsykotika mest nærliggende, mens benzodiazepiner foretrekkes ved andre tilstander. I Norge brukes diazepam og klonazepam, men også lorazepam. Selv om det empiriske grunnlaget er begrenset, er det mange som ved slike tilstander kombinerer nye antipsykotika med benzodiazepiner, gjerne i middels doser. Særlig gjelder dette ved psykose eller mani.

– Medikamentell behandling ved agitert og voldelig atferd skal kombineres med skjerming og nøye overvåking og bør foretas av spesialtrent personell, sier Opjordsmoen.

Anbefalte artikler