Stadig flere sykehusleger

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

I perioden 1995 – 2003 har det vært en sterk vekst i antall sykehusleger. Inkludert turnuslegene har i dag 9 393 hovedstilling ved sykehus, ifølge den siste oppdateringen av Legeforeningens register.

Tallene gjelder per september hvert år (for 1995 per 5. oktober), og gjelder registrert hovedstilling. Tabellen viser også prosentvis endring mellom disse tre tidspunktene. Tallene er hentet fra Legeforeningens legeregister.

1995 – 98: Sterk vekst i privat spesialistpraksis

Utviklingen har vært noe forskjellig i de to periodene 1995 – 98 og 1998 – 2003. I den første perioden var veksten prosentvis sterkest for privatpraktiserende spesialister og i administrative stillinger, mens veksten i antall allmennleger var lav. Også blant sykehusleger var det kraftig vekst i denne perioden. I 1998 bortfalt som hovedregel retten til trygderefusjon hos privatpraktiserende spesialister uten driftstilskudd, samtidig som mange av de som tidligere ikke mottok driftstilskudd fikk dette. Retten til trygderefusjon ble dermed sikret for disse pasientene. Denne endringen er trolig hovedårsaken til at veksten i antallet privatpraktiserende spesialister har vært langt svakere i perioden 1998 – 2003.

1998 – 2003: Sterk vekst blant sykehusleger og allmennleger

I perioden 1998 – 2003 var den sterkeste veksten blant sykehusleger og allmennleger. For overleger ved sykehus er veksten på 16,6 %, mens den for privatpraktiserende spesialister bare er 9,1 % og for stillingsgrupper utenom spesialist- og allmennlegetjenesten enda mindre. Som i foregående periode har det vært prosentvis større vekst i antallet underordnede enn i antallet overordnede sykehusleger, men forskjellen i vekst mellom disse to gruppene har vært mindre i perioden 1998 – 2003 enn i perioden 1995 – 98.

Antall turnusleger er noe preget av manglende oppdateringer, og antallet turnusleger ved sykehus er derfor gjennomgående trolig litt for høyt anslått ved sykehus og for lavt i kommune.

Det er dog en kraftig økning i antallet som står med ukjent stilling. Dette skaper noe usikkerhet. Mange av disse er utenlandske leger og mange er ikke medlemmer av Legeforeningen. Dersom antallet med ukjent stilling ikke hadde økt så mye, ville økningen i antallet leger ved sykehus trolig fremstått som enda større, ettersom de med ukjent stilling trolig i svært liten grad er privatpraktiserende.

Overensstemmelse med Statistisk Sentralbyrå

Tall fra Statistisk Sentralbyrå stemmer svært godt overens med Legeforeningens tall, men denne statistikken er langt mindre spesifikk enn Legeforeningens. Også disse tallene viser en meget kraftig vekst i antallet sykehusleger i hele perioden 1995 – 2003.

Gitt det lave antallet nye legestillinger som blir godkjent av Nasjonalt Råd for leger og legefordeling, er veksten i antall sykehusleger den siste tiden så kraftig at det må antas enten å være en kraftig nedgang i antallet ubesatte stillinger eller en stillingsvekst blant sykehusleger som er høyere enn det Nasjonalt Råd godkjenner – trolig en kombinasjon.

Se også Legeforeningens nettsider, legestatistikk:

http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=19482 (2003)

http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=20286 (1998)

http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=16774 (1995)

1995

1995 – 98 %

1998

1998 – 2003 %

2003

1995 – 2003 %

Overordnet sykehuslege

3 959

12,9

4 468

16,6

5 211

31,6

Underordnet sykehuslege

2 352

21,9

2 868

19,2

3 418

45,3

Turnuslege sykehus

539

19,3

643

18,8

764

41,7

Turnuslege kommune

202

– 4,0

194

56,7

304

50,5

Allmennlege/fastlege/kommunelege mv.

3 473

1,7

3532

16,8

4 125

18,8

Privatpraktiserende spesialist

617

31,4

811

9,1

885

43,4

Bedriftslege

363

– 6,1

341

– 18,2

279

– 23,1

Vitenskapelig stilling

624

– 0,2

623

1,6

633

1,4

Administrativ stilling

212

33,0

282

2,1

288

35,8

Annen stilling i Norge

172

11,6

192

– 26,0

142

– 17,4

Ukjent stilling

296

37,2

406

219,2

1 296

337,8

Totalt

12 809

12,1

14 360

20,8

17 345

35,4

Anbefalte artikler