Svensk lærebok i pediatri

Thor Willy Ruud Hansen Om forfatteren
Artikkel

Tor, Lindberg

Hugo, Lagerkrantz

red

Barnmedicin

2. utg. 589 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 608

ISBN 91-44-02380-4

Denne boken er redigert av to kjente svenske barneleger, og de 46 kapitlene er skrevet av til sammen 48 svenske kolleger. Det er ikke presisert i forordet hvem bokens målgruppe er, men jeg oppfatter den som en lærebok for medisinstudenter.

Boken er i sin helhet skrevet på svensk. Her er mange gode kapitler som gir godt oppdatert kunnskap med klar relevans for målgruppen. Man har f.eks. fått med et kapittel om ungdomsmedisin, et område som det nå i økende grad fokuseres på i skandinaviske barnemedisinske kretser. Under lesingen av boken måtte jeg imidlertid spørre meg selv om mange svenske medisinske og anatomiske uttrykk er godt nok kjent blant norske medisinstudenter til at teksten er forståelig. I hvert fall vil jeg tro at dette vil utgjøre en sperre for studenter med fremmedspråklig bakgrunn. Det faktum at den barnemedisinske terminen ved Universitetet i Oslo i dag foregår på engelsk, vil nok også i noen grad begrense leserskaren.

Dernest er det en ulempe sett fra en norsk synsvinkel at det i boken gis opplysninger om sosialmedisinske regler, trygderegler, helselovgivning og praktisk organisering av barnehelsetilbudet som kun gjelder i Sverige.

Boken gir en på mange måter god introduksjon til pediatrien. Men en medisinstudent vil kanskje også være interessert i en bok som hun/han kan beholde som oppslagsverk for håndtering av barn i sine første år i allmennpraksis. Her synes jeg ikke boken er helt tilfredsstillende. Jeg savner flere konkrete retningslinjer for behandling av vanlige tilstander hos barn, som f.eks. medikamentregimer og -doseringer. Slike er det svært få av og derfor forbauses man i betydelig grad over å finne en stor tabell (s. 398) med en rekke kardiologiske medikamenter som det sjelden eller aldri vil være aktuelt å ordinere i allmennpraksis.

Den boken jeg fikk til anmeldelse er innbundet i stive permer, og jeg er ikke kjent med om den finnes med myke permer. Den er trykt på god papirkvalitet, og inneholder en rekke relevante tabeller og illustrasjoner. Dog fortoner bokens layout seg noe «anemisk» i forhold til den mer spennende formgivning man i dag kan finne i engelskspråklige læreverk.

Anbefalte artikler