Fra integrering til brukerstyring for funksjonshemmede

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Askheim, Ole Petter

  Fra normalisering til empowerment

  Ideologier og praksis i arbeid med funksjonshemmede. 224 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2003. Pris NOK 310

  ISBN 82-05-30242-1

  Kort sammenfattet tar boken for seg to måter å normalisere en person på: enten sørge for å få ham inn i feltet der alle vi andre, normale befinner oss, eller å utvide dette feltet slik at det inkluderer også ham som tidligere falt utenfor.

  Askheim velger å ikke oversette empowerment til norsk fordi det ikke finnes gode skandinaviske begreper. Boken er en historisk og analytisk gjennomgang fra den skandinaviske normaliseringstradisjonen, integrering og inkludering, frem til dagens empowerment-tenkning med begreper som brukerinnflytelse og brukerstyring.

  Under omtalen av normalisering diskuteres omsorgsparadigmet verdsatt sosial rolle og forholdet til atferdsanalyse og -terapi inngående. Brukerne vil selv få definere hvilke verdier som skal legges til grunn for livene deres. Empowerment-æraen handler mye om maktoverføring til brukerne. Askheim drøfter begrepet, og viser hvordan det kan fortolkes og brukes både i et venstreradikalt og i et nyliberalt perspektiv. Rettigheter og jus får økende betydning. De tre siste kapitlene tar på en klok måte opp mulige veier å gå for profesjonelle hjelpere som velger å ta et empowerment-perspektiv på alvor.

  Boken avsluttes med kloke råd om å gå bak begrepene. Med det menes bl.a. bevisstgjøring og refleksjon hos den enkelte hjelper, med konkret utledning av verdigrunnlag og praktiske konsekvenser for eget arbeid.

  Fra medisinen kjenner vi perverteringen av empowerment-begrepet, der det mer og mer brukes om tilnærminger som skal sikre at pasienten når mål som vi har satt for ham. Som medisinere trenger vi gode tekster om empowerment fra eget fagfelt. Mens vi venter på dem er Askheims bok en god oppslagsbok som gir god innsikt, men få oppskrifter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media