Ofte nyresvikt etter organtransplantasjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med transplantert hjerte, lunge, lever eller tynntarm har høy risiko for å utvikle kronisk nyresvikt, som mer enn firedobler dødeligheten.

  Forlenget overlevelse og økningen i antall organtransplanterte pasienter har ført til at flere og flere utvikler langtidskomplikasjoner.

  I en amerikansk kohortstudie med nesten 70 000 mottakere av transplantert hjerte, lunge, lever eller tynntarm, utviklet 16,5 % kronisk nyresvikt i løpet av observasjonsperioden (median 3 år). Nesten en tredel av disse trengte dialyse eller nyretransplantasjon (1). Kronisk nyresvikt var assosiert med bl.a. hepatitt C-infeksjon, høyt blodtrykk, diabetes, akutt nyresvikt postoperativt og type immunsuppressiv behandling.

  Gruppen som utviklet nyresvikt, hadde en vesentlig høyere dødelighet (relativ risiko 4,55; 95 % KI 4,38 – 4,74; p < 0,001). De som ble nyretransplantert, hadde en vesentlig lavere dødelighet enn dem som fikk dialyse (relativ risiko 0,56; p = 0,02).

  – I Norge er risikoen for terminal nyresvikt i årene etter en hjertetransplantasjon om lag 5 %. Risikoen er noe mindre etter lever- og lungetransplantasjon. Dette samsvarer godt med denne studien, sier assisterende sjeflege Dagfinn Albrechtsen ved Rikshospitalet, der alle organtransplantasjoner i Norge blir utført. – Studien bekrefter at nyretransplantasjon er bedre enn dialyse ved terminal nyresvikt, også etter hjerte-, lunge- og levertransplantasjon, sier han.

  – De nefrotoksiske bivirkningene av den immunsuppressive behandlingen er doseavhengig, og livslang biokjemisk og farmakologisk monitorering er derfor svært viktig, sier Albrechtsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media