Legemidler og hjertedød hos diabetikere

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Angiotensin II-antagonisten losartan ser ut til å beskytte bedre mot plutselig diabetisk hjertedød enn betablokkeren atenolol.

Det fremgår av en studie av 1 195 diabetespasienter med venstre ventrikkelhypertrofi, hvorav 44 ble rammet av plutselig hjertedød (1). Studien er en post hoc-analyse fra LIFE-studien (2), som viste at losartanbehandling reduserte total og kardiovaskulær dødelighet hos diabetikere med EKG-dokumentert venstre ventrikkelhypertrofi.

Forfatterne ville teste hypotesen om at angiotensin II-antagonisten losartan beskytter bedre mot plutselig diabetisk hjertedød sammenliknet med betablokkeren atenolol. Analysen gikk i favør av losartangruppen, der det var 14 tilfeller av plutselig hjertedød blant 586 pasienter, herunder 5 av 86 (6 %) med og 9 av 500 (2 %) uten atrieflimmer. Respektive tall for atenololgruppen var 30 tilfeller av plutselig hjertedød blant 609 pasienter, fordelt på 14 av 105 (13 %) med og 16 av 504 (3 %) uten atrieflimmer. Tallene indikerer en risikoreduksjon på nesten 50 % i losartangruppen.

 –  Det er vist at noen betablokkere reduserer risikoen for plutselig død, men dette gjelder ikke atenolol. I denne studien har man altså ikke sammenliknet med en optimal betablokker, påpeker avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Det er for tidlig å trekke sikre konklusjoner basert på en subgruppeanalyse som denne, sier Madsen som etterlyser studier hvor man benytter betablokkere med dokumentert effekt på plutselig død.

Anbefalte artikler