Franske leger positive til eutanasi

Erlend Hem Om forfatteren

Mange leger i Frankrike støtter legalisering av eutanasi, men få leger har trening i palliativ medisin.

I en spørreundersøkelse ble 917 (59 %) franske leger fra tre medisinske spesialiteter spurt om holdninger til og praksis av eutanasi (1). Svarprosenten var større blant onkologer (83 %) og nevrologer (69 %) enn allmennpraktikere (50 %).

Bare en liten andel av legene var trent i palliativ medisin. Blant allmennpraktikere og onkologer hadde om lag 20 % slik trening, mot 12 % av nevrologene. Signifikant færre onkologer følte seg ukomfortable ved å behandle terminalt syke pasienter. Onkologene snakket også i større grad systematisk med pasientene om diagnosen og behandlingen. Omtrent 45 % av allmennpraktikerne og nevrologene støttet legalisering av eutanasi, mot 36 % av onkologene (p < 0,05).

– Denne studien har visse svakheter, som bruk av telefonintervju og relativt lav svarprosent. Likevel bekrefter undersøkelsen at det blant franske leger har skjedd en liberalisering i synet på aktiv dødshjelp, sier onkolog Dagny Faksvåg Haugen, leder av Kompetansesenter i lindrende behandling i Helseregion Vest, Haukeland Universitetssykehus.

– Et vanlig argument for legalisering av eutanasi er at aktiv dødshjelp må ses på som en forlengelse av god omsorg ved livets slutt, og at legen må respektere pasientens autonomi, også i ønsket om å få avslutte livet. Forfatterne er derfor overrasket over at de legene som hadde mest erfaring fra arbeid med alvorlig syke og døende, var mest restriktive i synet på eutanasi. Tilsvarende funn er imidlertid gjort i flere andre studier, og viser at økt kompetanse og innsats i palliativ medisin er den mest effektive motvekt i eutanasidebatten, sier Dagny Faksvåg Haugen.

1

Peretti-Watel P, Bendiane MK, Pegliasco H, Lapiana JM, Favre R, Galinier A et al. Doctors’ opinions on euthanasia, end of life care, and doctor-patient communication: telephone survey in France. BMJ 2003; 327: 595 – 6.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler