Blærekreft fortsatt vanskelig å behandle

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ved lokalt avansert blærekreft kan cystektomi kombineres med preoperativ kjemoterapi, men prognosen er fortsatt dårlig.

Ved blærekreft med dyp innvekst i blæremuskulatur og omliggende vev er residiv etter cystektomi vanlig, og preoperativ røntgenstråling bedrer ikke resultatene.

I en amerikansk multisenterstudie ble 317 pasienter med lokalt avansert blærekreft over en 11 års periode randomisert til preoperativ kjemoterapi med metotreksat, vinblastin, doksorubicin og cisplatin (M-VAC) i tre 28 dagers behandlingsrunder og deretter radikal cystektomi, eller til kun radikal cystektomi. Median overlevelse var henholdsvis 77 og 46 måneder (p = 0,06), og andelen pasienter uten resttumor var 38 % og 15 % (p < 0,001).

– Denne studien bekrefter at prognosen ved maligne blæresvulster med innvekst er dårlig, sier Truls Erik Bjerklund Johansen ved Sykehuset Telemark og professor ved Universitetet i Tromsø. I motsetning til tidligere studier gav kjemoterapi forut for cystektomi en positiv effekt. Selv om behandling med M-VAC er langvarig og krevende og kan ha alvorlige bivirkninger, er det sannsynlig at flere pasienter vil tilbys slik behandling. Forventet levetid er kort, men livskvaliteten bedres betydelig hvis blæren kan fjernes og urostomi anlegges, sier Bjerklund Johansen.

Anbefalte artikler