Om helsetilstanden i Latin-Amerika

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pan American Health Organization

  Health in the Americas

  Bd.1, 2. 1 000 s, tab, ill. Washington D.C.: Pan American Health Organization, 2002. Pris USD 68

  ISBN 92-75-11587-7

  Pan American Health Organization er WHOs avdeling for Nord-Amerika, Karibia og Latin-Amerika og dekker 832 millioner, 14 % av verdens befolkning (2000). Befolkningen i området har økt med 25 % de siste 20 årene. Selv om befolkningsøkningen nå viser tegn til nedgang, regner man med at det vil være 200 millioner flere mennesker i området i 2020.

  Spedbarnsdødeligheten har gått ned fra 37/1 000 levende fødte i perioden 1980 – 85 til 25/1 000 levende fødte i perioden 1995 – 2000. Forventet levealder ved fødselen har økt tilsvarende og er nå 72,4 år for hele regionen under ett. I rapporten heter det at helsesituasjonen i regionen er den beste noensinne. Andelen eldre vokser raskt og for aldersgruppen over 85 år er økningen 3 % per år. Det er en kjønnsforskjell i forventet levealder på 6,3 år. Lavere fødselstall og stadig flere eldre gjør at andelen i yrkesaktiv alder blir stadig mindre, med de konsekvenser dette vil ha for velferdsordninger i fremtiden.

  Det har vært en dramatisk urbanisering i regionen de siste 50 årene. I 1950 bodde 41 % av befolkningen i byer, i 2000 var dette økt til 75 %. Fattigdom er den viktigste enkeltfaktoren som bestemmer helse og livskvalitet og er ikke minst viktig for barn. Av regionens mer enn 200 millioner fattige er 40 millioner barn under seks år. Det betyr at 60 % av barna i regionen lever i fattigdom med utilstrekkelig ernæring, dårlige sanitære forhold, manglende skolegang, vold og omsorgssvikt. Rapporten viser de samme funn som andre har gjort: befolkningen i land med lavt bruttonasjonalprodukt, men jevn fordeling av inntektene har bedre helse enn land med høyere bruttonasjonalprodukt og mer ujevn fordeling av inntektsnivået.

  Denne rapporten er en samling av meget gode statistiske data kombinert med grundige kommentarer. Den dekker hele spekteret av sykdommer og helseproblemer og de samfunnsmedisinske årsakene til disse. Den anbefales til alle som er interessert i helsetilstanden i denne delen av verden, og står som et eksempel på hvor gode slike rapporter kan gjøres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media