Godt skrevet om forskningsetikk

Arne Sandvik Om forfatteren
Artikkel

Knut W., Ruyter,

Forskningsetikk

Beskyttelse av enkeltpersoner og samfunn. 345 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 348

ISBN 82 - 05 - 30813 - 6

Denne boken gir en oversikt over forskningsetikken slik vi kjenner og praktiserer den i dag, med historikk og en diskusjon av aktuelle forskningsetiske utfordringer. Faglig spenner boken vidt, og bidragsyterne kommer fra så forskjellige områder som medisin, filosofi, psykologi, samfunns- og sosialvitenskap, teknologi og teologi. Bokens redaktør, dr. philos. Knut W. Ruyter, er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og professor II ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Naturlig nok utgjør den medisinske forskningsetikken en stor del av boken. Etiske problemer i medisinsk forskning var blant de første som ble allment debattert.

Boken behandler denne historiske bakgrunnen grundig, og gir leseren en forståelse av hvordan man etter hvert måtte finne frem til beskyttelsesmekanismer som pasientens informerte samtykke, og en uavhengig komitévurdering av forskningsprosjekter som omhandler menneskers helse.

Boken tar opp flere av de viktigste poengene ved etisk bedømmelse av forskningsprosjekter, og diskuterer blant annet pasientinformasjonen, det informerte samtykket, forskningsfinansiering, forskning på barn og bruk av placebo i legemiddelstudier.

Andre tidsaktuelle og viktige emner som omhandles er forholdet mellom medisinske forskere og legemiddelindustrien, og uredelighet i forskningen. Innleggene om psykologisk, samfunnsvitenskapelig og bioteknologisk forskning er interessant lesing for medisinere som ønsker en innføring i aktuelle forskningsetiske problemer utenfor sitt eget fagfelt. For den som vil vite mer, inneholder boken en oversikt over nyttige lenker til forskningsetiske institusjoner i Norge og Norden.

Hvem bør så lese denne boken? Boken er i utgangspunktet ment som en ressurs i undervisningen i forskningsetikk ved universiteter og høyskoler, og gir utvilsomt et faglig godt og praktisk relevant innblikk i forskningsetikken. Boken anbefales også for dem som skal organisere eller lede medisinske forskningsprosjekter som omfatter bruk av forsøkspersoner, og for alle som er involvert i praktisk forskningsetikk i form av komitéarbeid eller liknende. Sist, men ikke minst, er boken spennende lesing for alle som ønsker en innføring i dette aspektet av forholdet mellom forskning og samfunn.

Anbefalte artikler