Glimrende norsk bok om lungesykdommer

Frode Gallefoss Om forfatteren
Artikkel

Petter, Giæver

Lungesykdommer

285 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2002. Pris NOK 388

ISBN 82 - 518 - 4006 - 6

Forfatterens målsetting med boken er å formidle lungefaget ut fra egen erfaring. Målgruppen er helsepersonell som behandler personer med lungesykdommer. Boken består av 21 kapitler, hvor man innledningsvis konsentrerer seg om lungenes struktur og funksjon samt tolking av symptomer og tegn. Videre finnes det kapitler om respirasjonssvikt, astma, KOLS, bronkiektasier, cystisk fibrose, pneumonier, abscesser, pleurasykdommer, tuberkulose, lungekreft og lungeemboli for å nevne noen. I andre kapitler vektlegges patofysiologiske mekanismer og respirasjonsfysiologi og interstitiell lungesykdom og pulmonale vaskulitter. Temaer som bevisst ikke er videre omtalt, er obstruktiv søvnapné og detaljer rundt tekniske prosedyrer.

Boken er logisk bygd opp, har et godt språk og en velfungerende og meget god pedagogisk tilnærming. Referansene er rikelige (292) og oppdaterte, med presise nok henvisninger for den som vil lese mer.

Det er en stor og krevende utfordring å begynne arbeidet med en slik bok og et stort ansvar å lansere en norsk bok i lungemedisin. Jeg synes på alle måter at Petter Giæver har lyktes i sitt iherdige arbeid. Han viser til fulle at han både har bred klinisk erfaring og solid teoretisk bakgrunn, og man føler seg gjennomgående trygg på det som er hans egne tolkinger og meninger i boken. Boken er oppdatert i forhold til nyere behandlingsretningslinjer, den er rikt illustrert med gode CT- og røntgenbilder og mange verdifulle tegninger hentet fra sentrale lærebokkilder, artikler og rapporter. Kapitlene om interstitiell lungesykdom og vaskulitter, alveolær blødning og pulmonal eosinofili og avsnittet om soppinfeksjoner i lungene er spesielt klargjørende.

Boken er glimrende for enhver som ønsker å få en solid innføring i lungemedisin. Den bør leses av sykepleiere og fysioterapeuter som jobber eller utdanner seg i faget. Boken vil klart kunne erstatte Brewis’ Lecture notes on respiratory disease, som har vært mye brukt av medisinstudenter, og vil på flere områder være bedre enn denne. Boken er også helt klart en verdifull basis for leger i spesialistutdanning i lungemedisin og bør også med stort utbytte kunne leses av erfarne lungeleger som ønsker å holde seg bredt oppdatert i faget.

Hvis Petter Giæver jobber videre med en ny versjon av boken, kan han vurdere å lage egne kapitler om for eksempel lungesykdommer ved AIDS og andre immunsvikttilstander. I en bok om lungesykdommer ville det nå også være naturlig å gi plass til et eget kapittel om røykens skadevirkninger på lungene og om helsepedagogisk tilnærming ved røykestopp og pasientopplæring for å stimulere til det viktige rehabiliterende og preventive arbeidet. Han vil nok også med fordel kunne dvele mer ved resultatene i norsk lungeforskning for å gjøre boken enda mer aktuell for norske forhold.

Men boken er som sagt glimrende allerede. Eller som en erfaren kollega nettopp sa: Jeg skjønner først nå at jeg alltid har lengtet etter denne boken. Løp og kjøp!

Anbefalte artikler