Full strid om nødnummer

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Det er full splittelse i utvalget som har i oppgave å utrede hvorvidt det bør innføres ett felles nødnummer her i landet.

I 1996 var alle partiene på Stortinget enige om at det vil være lettere for brukerne å samle alle nødnumrene på 112, og at dette bør erstatte dagens ordning med tre ulike numre. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre det felleseuropeiske nødnummeret 112. Et regjeringsoppnevnt utvalg har siden 2001 arbeidet med å vurdere nødnummerordningen. Etter planen skulle utvalget gi sin innstilling ved årsskiftet 2001/2002, men per i dag er innstillingen ennå ikke avgitt.

Nina Hesselberg, overlege ved akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er medlem i utvalget. Hun kunne ikke stille seg bak resultatet utvalget kom frem til tidligere i år, og sammen med en annen representant for helsevesenet nektet hun å skrive under. Hun mener rapporten er mangelfull og at hele utredningsprosjektet har vært dårlig drevet.

– Vi ble invitert til å skrive inn eventuelle dissenser, men mener det verken er mulig eller hensiktsmessig å skrive inn dissens i en rapport vi ikke kan stille oss bak. Rapporten gjenspeiler ikke et felles arbeid i prosjektgruppen, men er i stor grad et resultat av Justisdepartementets og prosjektleders synspunkter. Jeg håper hele prosjektet blir lagt i en skuff og glemt, sier Hesselberg. Hun har ikke hørt noe fra departementet siden mars i år, og vet ikke om arbeidet er ferdigstilt.

Direktør i Rednings- og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet, Ole Hafnor, er leder for det offentlige utvalget. Han legger ikke skjul på at det har vært uenighet i utvalget helt fra starten av, og sier han tar kritikken fra Hesselberg til etterretning. Utover det ønsker han ikke kommentere hennes uttalelser. Han understreker at fagkyndighetsprinsippet, som er helsevesenets fremste motargument mot ett nødnummer, er et viktig argument som departementet tar på alvor og som vil komme klart frem i den endelige rapporten.

Legeforeningen advarer mot at publikums adgang til 113 sperres og frykter et forsinkende mellomledd som kan føre til kø på telefonlinjene. Generalsekretær Terje Vigen understreker at risikoen for kø og viktigheten av at fagpersonell tar seg av nødhenvendelsene er de viktigste årsakene til at Legeforeningen er negativ. Dessuten kan et felles nødnummer medføre at henvendelser om nødvendig helsehjelp uteblir.

– Dersom nummer 112 etableres som eneste nødnummer vil dette gi assosiasjoner til politiet. Publikum kan komme til å avstå fra å søke nødvendig helsehjelp ved forhold som vil kunne medføre politietterforskning, sier Terje Vigen.

Les saken på nett: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2499

Anbefalte artikler