Åpner styremøtene i helseforetakene

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Helsedepartementet har besluttet å åpne styremøtene i alle landets 52 helseforetak. Tillitsvalgte i Legeforeningen hilser endringen velkommen.

Vedtaket betyr at både de fem statlige regionale helseforetakene (RHF) og de 47 lokale helseforetakene (HF) fra januar 2004 ikke lenger kan stenge styremøtene for allmennheten. Unntak kan gjøres i saker som for eksempel omfattes av taushetsplikten, men utgangspunktet skal være offentlighetslovens unntaksbestemmelser og prinsippet om meroffentlighet.

– Helseforetakene forvalter ikke bare store offentlige midler, de har også ansvar for en grunnleggende tjeneste i samfunnet og fatter beslutninger som har stor betydning for folk flest. Åpenhet er derfor avgjørende for deres tillit og legitimitet, sier Høybråten.

Det har vært stor misnøye med helseforetakenes lukkede styremøter, blant stortingspolitikere, sykehusansatte, hos Legeforeningens tillitsvalgte og i befolkningen ellers. Hittil har styrene i de ulike helseforetakene stått fritt til å beslutte om møtene skal være åpne, og med unntak av Helse Midt-Norge RHF har de regionale helseforetakene stort sett vedtatt å holde lukkede dører. Helseministeren har tidligere sagt at han ville se an erfaringene og se hvordan de forskjellige fungerte, før han bestemte en enhetlig standard. Når Høybråten nå har slått kontra, oppgir han som grunn at det i det lange løp ikke er holdbart at det i et offentlig sykehusvesen er ulik praksis i et så viktig spørsmål.

– De regionale helseforetakene har arbeidet med flere tiltak for å gjøre virksomheten mer åpen, blant annet ved etablering av brukerutvalg, forbedring av rutiner for å legge ut informasjon på Internett og praktisering av dokumentoffentlighet. Åpne styremøter vil være viktig for ytterligere å realisere denne ambisjonen om åpenhet, sier han.

Helsedepartementet vil bruke eierstyringen til å pålegge de regionale og lokale helseforetakene å ha åpne styremøter. Styrene vil bli orientert i styringsdokumentet for 2004, mens Stortinget blir orientert i budsjettproposisjonen for 2004.

Kåre Løvstakken, sentralstyremedlem i Legeforeningen og ansattrepresentant i styret for Helse Øst RHF, har vært bekymret over at helsepolitiske beslutninger utelukkende er blitt fattet i lukkede styrerom, og er glad for beslutningen regjeringen nå har tatt. Også leder i Legeforeningens regionsutvalg Vest, Sigrun Solberg, er tilhenger av at styremøtene er åpne. Hun tror de tillitsvalgte nå i større grad vil være til stede på møtene, men understreker likevel at man som tillitsvalgt ikke alltid har mulighet til å delta på styremøter i og med at man har en full jobb ved siden av. Solberg frykter dessuten at mange av de viktige vedtakene vil tas i uformelle møter i forkant av styremøtene. Hun har ikke særlig tro på at Helsedepartementet kan klare å følge med på og hindre at dette skjer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2411

Anbefalte artikler