Færre nye studentmedlemmer i utlandet

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

Antallet nye medlemmer av Norsk medisinstudentforening er blitt redusert siden år 2000, og i utlandet er medlemstallet synkende. Det totale medlemstallet er likevel økende.

Tabellen viser nåværende medlemmer av Norsk medisinstudentforening fordelt etter studiested/land og innmeldingsår for årene 2000–2003, per 4. august 2003. Kun nåværende medlemmer av Norsk medisinstudentforening vises i tabellen, og det er nåværende studiested som er lagt til grunn – ikke studiestedet på innmeldingstidspunktet.

Vervingsaksjon

En tabell som hadde vist historiske data for totalt antall innmeldinger i Norsk medisinstudentforening hvert år, ville vist en kraftigere reduksjon i nye innmeldinger enn det som fremgår av tabellen.

Totalt ble det i år 2000 innmeldt 1 194 nye medlemmer i Norsk medisinstudentforening. Dette var i stor grad et resultat av en vervingsaksjon igangsatt sentralt av Den norske lægeforening i oktober 2000. Mange av disse nye medlemmene er senere blitt cand.med. og dermed utmeldt av Norsk medisinstudentforening. Det er også en del som er blitt utmeldt fordi de ikke har betalt kontingent.

Høyest andel i Danmark

Av de totalt 1 194 medlemmene som ble innmeldt i Norsk Medisinstudentforening i 2000, var 760 i Norge og 434 i utlandet. Av disse er det altså henholdsvis 520 og 288 som fortsatt er medlemmer i Norsk Medisinstudentforening. Av de innmeldte i Norge i 2000 er det 68,4 % som fortsatt er medlemmer av Norsk Medisnstudentforening, mens det i utlandet er 66,4 %.I 2000 ble det innmeldt totalt 139 nye medlemmer i Ungarn, hvorav 63 i Pécs, 33 i Debrecen, 22 i Budapest og 17 i Szeged. Av disse er 82 eller 59,0 % fortsatt medlemmer av Norsk Medisinstudentforening. I 2000 ble det innmeldt totalt 112 nye medlemmer i Polen, hvorav 38 i Szeczecin, 36 i Krakow, 29 i Poznan og 9 i Warzawa. Av disse er 79 eller 70,5 % fortsatt er medlemmer av Norsk Medisinstudentforening er høyest i Danmark, Storbritannia og Nederland, og lavest i Ungarn, Tyskland og Sverige

Under halvparten

Det totale antallet medisinstudenter er sterkt økende både i Norge og i utlandet. I Norge opprettholdes andelen medlemmer så vidt eller blir svakt redusert, mens det blant utenlandsstudentene er en klar nedgang i andelen medlemmer.

Vi må tre år tilbake, til før vervingsaksjonen i år 2000, for å finne lavere medlemstall for Norsk medisinstudentforening i utlandet. Bildet varierer imidlertid en god del mellom landene.

I utlandet har det hittil i år blitt innmeldt forholdsvis mange nye medlemmer i Danmark og i Ungarn, men i Ungarn er det totalt 486 norske medisinstudenter og bare 42 % av disse er medlemmer av Norsk medisinstudentforening. I Polen, Tsjekkia, Storbritannia og Australia er det forholdsvis få nye medlemmer sett i forhold til det totale antallet norske medisinstudenter. I Polen, Tyskland, Irland og Tsjekkia ble det innmeldt langt flere i 2002 enn hittil i 2003.

Flest i Oslo

I Norge ser vi at det både i 2000, 2001 og 2002 er innmeldt flere medlemmer i Bergen enn i Oslo, til tross for at det totale antallet medisinstudenter er klart høyere ved Universitetet i Oslo enn ved Universitetet i Bergen.

Hittil i 2003 er situasjonen imidlertid helt annerledes. Det er hittil i år innmeldt flere nye medlemmer i Oslo enn i hele 2002, og de fleste av disse ble innmeldt i forbindelse med en vervingsaksjon i januar i år. Ved de øvrige norske lærestedene er det hittil i år innmeldt langt færre enn i 2002. Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø har dette selvsagt sammenheng med at nye studenter bare begynner én gang i året, i august. Ved NTNU ble det mange nye medlemmer i 2002, og der har Norsk medisinstudentforening flere medlemmer innmeldt i 2002 enn i 2000.

Se også Legefakta i Tidsskriftet nr. 15 og 16, samt Legeforeningens Internett-sider:

www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler