Revmatologisk basis for tverrfaglighet

Till Uhlig Om forfatteren
Artikkel

Bente, Danneskiold-Samsøe

Hans, Lund

Kirsten, Avlund

Klinisk reumatologi

for ergoterapeuter og fysioterapeuter. 796 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 747

ISBN 87-628-0215-1

Denne danske læreboken er skrevet av forfattere fra et tverrfaglig spekter, men med overvekt av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Målgruppen er ergoterapeuter og fysioterapeuter i Danmark og andre skandinaviske land. Boken egner seg også for leger eller sykepleiere som ønsker å sette seg inn i behandlingsmetoder eller kliniske fysio- eller ergoterapeutiske problemstillinger hos pasienter.

Mange kapitler dekker de aller fleste områder innen revmatologien som ergo- og fysioterapeuter kommer i berøring med. Hovedvekten legges på fysioterapeutiske aspekter, og det gjøres på en variert måte som også gir en doktor mye leseglede og nyttig kunnskap. Tabeller, figurer og illustrasjoner er for det meste relevante.

Bokens ønske om å være kunnskapsbasert har vært vanskelig å gjennomføre når mange av behandlingsmetodene fortsatt er empiriske. Dette kunne ha blitt motvirket gjennom kapitler om hvordan behandlingseffekter kan og bør dokumenteres innen fysioterapi og ergoterapi. Revmatologer gjør i dag store anstrengelser for å dokumentere behandlingseffekter eller sykdomsforløpet hos revmatikere. At det legges lite vekt på den medikamentelle behandlingen, er greit med henblikk på målgruppen. Ved siden av en kort oversikt over tradisjonelle medikamentelle behandlingsvalg, nevnes den dramatiske utviklingen i behandlingsmuligheter med biologiske agens bare med få avsnitt. Mer fakta hadde vært viktig her fordi også fysioterapeuter og ergoterapeuter møter pasienter som har respondert gunstig på slik behandling.

Går man noe i dybden, ser man at det finnes en del ikke oppdaterte epidemiologiske data. I kapitlet om revmatoid artritt, angis det for eksempel feilaktig at leddgikt typisk oppstår i alderen 30 – 60 år, eller at amyloidose er en relativt hyppig ekstraartikulær manifestasjon av revmatoid artritt.

I den omfattende boken er det funnet plass til noen spesialiteter, for eksempel et kapittel om torturofre. Psykologiske forhold ved muskel- og skjelettsykdommer eller ved rehabilitering tas opp og behandles på en ryddig måte. Det etterlyses mer plass til vekstområdet bildediagnostikk, som MR og ultralyd, hvor Danmark har bidratt med mye de siste årene.

Det finnes i dag lite utvalg i revmatologisk læreboklitteratur som er relevant for tverrfaglig klinisk helsepersonell. Denne boken er derfor et nyttig supplement.

Anbefalte artikler