Det kontroversielle Bobath-konseptet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bente, Gjelsvik

  Form und Funktion

  Neurologie, Bobath-Konzept, Physiotherapie.220 s, ill. Stuttgart: Georg Thieme, 2002. Pris NOK 359

  ISBN 3 - 13 - 129441 - 8

  Bobath-konseptet, også kalt «neurodevelopmental treatment» ble utviklet av fysioterapeut Berta Bobath og dr. Karel Bobath i London i 1943. Det var forankret i datidens forståelse av nevrofysiologisk funksjon samt i omfattende klinisk erfaring og analyser av normal bevegelsesutvikling. Målet var optimalisering av funksjon gjennom kvalitet i bevegelse og normalisering av tonus ved inhibering- og faciliteringsteknikker. Forståelsen av nevromotorisk kontroll har endret seg, og bokens intensjon er å vise konseptets utvikling og ståsted i dag med integrering av bl.a. dynamiske systemteorier. Målgruppen er studenter og utdannede fysio- og ergoterapeuter samt andre som arbeider med slagrehabilitering.

  Boken er delt inn i fire kapitler med litteraturhenvisninger og forslag til videre lesing. Tittelen Form und Funktion, med undertittel Neurologie, Bobath-Konzept, Physioterapie kan kanskje være noe forvirrende i forhold til bokens kapitler som er: Anvendt nevrofysiologi, Fysioterapi, Undersøkelse og Kasuistikker. Slik vi ser det, er nevrofysiologi og nevrologi ikke identiske begrep, heller ikke Bobath-konseptet og fysioterapi. Bobath-konseptet er én av flere tilnærmingsmåter i fysioterapi; noe vi ikke synes kommer klart frem.

  Forfatteren har gjort et omfattende og imponerende arbeid med å presentere Bobath-konseptet teoretisk og klinisk. Imidlertid bærer presentasjonen preg av det vi oppfatter som Bobath-konseptets dilemma: Implementering av ny teoretisk kunnskap om nevromotorisk kontroll, læring og relæring i den kliniske utøvelsen av Bobath-konseptet uten å miste konseptets egenart. Den kliniske beskrivelsen viser nemlig at strategien fortsatt er den samme, selv om behandlingen i noe større grad er relatert til omgivelsene. Vi kunne ønsket at kasuistikker og illustrasjoner av behandling i større grad avspeilet det teoretiske grunnlaget, for på denne måten å tydeliggjøre broen mellom nevrofysiologi og Bobath-konseptet. Nevropsykologi og kognisjon er i liten grad trukket inn, og hvilke implikasjoner slik problematikk får for intervensjon, savnes. Boken er imidlertid av interesse for alle som ønsker en presentasjon av Bobath-konseptet, og vi håper den blir tilgjengelig på norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media