TV-team filmer politiutrykning til psykisk syke

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Bergenspolitiet sier ja til å ha TV i hælene ved utrykning til psykiatriske pasienter. Bergen Legevakt sier resolutt nei til filmideen.

For å dokumentere politiets arbeid med psykiatriske pasienter har NRK Fakta i Bergen avtalt med politiet at en fotograf skal være med på utrykninger til situasjoner der det er grunn til å tro at psykisk syke er involvert, men der behandlingsnivå og ansvar er uavklart. Bergen Legevakt ble orientert av NRK om ideen via en e-post der det står: «Ettersom politiets rutiner i slike saker ofte innebærer at pasientene fremstilles for Bergen Legevakt, ønsker vi med dette å informere Legevakten på forhånd, slik at de vakthavende til enhver tid vet at en NRK-fotograf følger politiet».

Svaret TV-temaet fikk fra Bergen Legevakt ble nei, til tross for forsikringer om at de ville sørge for informert samtykke og klarering av opptak som skulle brukes. – Her bestemmer vi, og vi ønsker ikke å tillate filming av pasienter, det være seg psykiatriske pasienter eller andre, uansett om pasienten gir informert samtykke. Bare i ettertid kan man helt skjønne hva man er blitt med på. Mange av pasientene det her er snakk om, blir heller aldri friske, sier legevaktsjef Frank Leo van Betten.

Politiet i Bergen vinglet lenge før de gav endelig klarsignal til programideen. Første gang Tidsskriftet kontaktet politietaten forsikret visepolitimester Geir Gudmundsen om at taushetsplikt og personvern skulle ivaretas. Påfølgende dag sa han imidlertid at politiet vurderte opplegget på nytt, og at de ikke ville være med på de premisser som NRK fremsatte. Et par dager senere fikk Tidsskriftet opplyst at en ny avtale var i boks.

I forbindelse med opptakene til Hospitalet, en TV-serie fra Haukeland Universitetssykehus, satte Fylkeslegen i Hordaland foten ned for opptak ved akuttmottaket. Psykiatriske pasienter skulle heller ikke filmes. Fagfolk som var kritiske til serien, pekte på at den kunne fungere som døråpner for TV-team i andre deler av helsevesenet. Reidun Førde, leder av Rådet for legeetikk, mener NRK Faktas programidé bekrefter dette. – Hvor skal man til slutt sette grensen for eksponering av pasienter? spør Førde. Gerd-Ragna Bloch Thorsen i Norsk psykiatrisk forening, sier at en person som er ruset eller som er i en psykiatrisk tilstand, ikke har samtykkekompetanse. – Temaet er vel verdt et program, men hensynet til den enkelte må veie tyngst, sier Bloch Thorsen.

Under henvisning til at programmet fortsatt er på planleggingsstadiet, ønsker NRK Fakta ved journalist Astri Thunold ikke å uttale seg til Tidsskriftet om programmet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1846

Anbefalte artikler