Fritidsaktiviteter kan forebygge demens

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Fritidsaktiviteter som lesing, kortspill og musikkutøvelse hos eldre er assosiert med redusert risiko for demens.

I en prospektiv kohortstudie med 469 personer eldre enn 75 år og uten demenssymptomer ved studiestart ble deltakelse i ulike fritidsaktiviteter kvantitert med en kognitiv og en fysisk aktivitetsskåre (1).

Basert på klinisk evaluering og nevropsykologiske tester utviklet 124 personer demens i løpet av studieperioden på vel fem år, hvorav 61 fikk Alzheimers sykdom.

Lesing, kortspill, musikkutøvelse og dans var assosiert med redusert risiko for demens etter justering for alder, kjønn, utdanningsnivå, kronisk sykdom og kognitiv status ved studiestart. En økning i kognitiv aktivitetsskåre var signifikant assosiert med redusert risiko for demens (hasardratio 0,93; 95 % KI 0,90 – 0,97), mens en økning i fysisk aktivitetsskåre var det ikke (hasardratio 1,00).

– Flere epidemiologiske studier antyder at et godt sosialt nettverk og deltakelse i kognitive fritidsaktiviteter kan beskytte mot demens, og denne studien med sin prospektive design og lange observasjonstid gjør det samme, sier professor Dag Årsland ved Alderspsykiatrisk seksjon ved Psykiatrisk Klinikk, Sentralsjukehuset i Rogaland. Den relative betydning av genetiske og miljømessige årsaksfaktorer ved demens er uklar, og vi kjenner ikke mekanismene for hvordan mental aktivitet påvirker risikoen for å utvikle demens, påpeker Årsland, men det er rimelig å anta at det er et komplekst samspill mellom biologiske og miljømessige faktorer.

– Deltakelse i fritidsaktiviteter som krever en kognitiv innsats, kan altså ikke bare øke eldres livskvalitet, men også forebygge demensutvikling. Dette understreker viktigheten av en eldreomsorg som aktiviserer de eldre mentalt, sier Årsland.

Anbefalte artikler