Psykiske lidelser i samfunnsperspektiv

Øivind Ekeberg Om forfatteren
Artikkel

Reidun, Norvoll

Samfunn og psykiske lidelser

302 s. Oslo: Gyldendal, 2002. Pris NOK 320

ISBN 82-05-30150-6

Det er alltid nødvendig med fokus på sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og psykiske lidelser. Det er også lett å peke på områder som kan forbedres. Hensikten med denne boken er å gi en introduksjon til samfunnsvitenskapelige perspektiver på psykiske lidelser, psykisk helsevern og psykiatri.

Reidun Norvoll, som er både sykepleier og sosiolog, har redigert boken. Hun har skrevet fem av de tolv kapitlene; om samfunnsfagenes bidrag til kunnskap om psykiske lidelser, samfunnsvitenskapelige perspektiver på psykiske lidelser, psykiske lidelser som sosial prosess, makt og kontroll innenfor psykisk helsevern samt et avslutningskapittel. Christine Friestad (sosial ulikhet og psykiske lidelser), Nora Sveaas og Marianne Jakobsen (erfaringer fra psykososialt arbeid med flyktninger), Sunniva Ørstavik (en teoretisk analyse av brukerperspektivet), Kari Ludvigsen (forståelse og praksis knyttet til psykiske lidelser 1850 – 1920), Per Bernhard Pedersen (deinstitusjonaliseringen av det psykiske helsevern), Helge Ramsdal (om formingen av det kommunale psykiatrifeltet) og Trond Hatling (om bruk av tvang innenfor psykisk helsevern) er de øvrige bidragsytere.

Boken gir en grundig og interessant beskrivelse av mange sosialpsykiatriske aspekter. Men man sitter av og til igjen med en opplevelse av at eksempelvis bruk av medikamenter og tvangstiltak har som hovedhensikt å tilfredsstille behandlernes kontrollbehov og ikke genuine ønsker om å hjelpe pasientene.

Det mest pasientnære kapitlet er det om innvandrere, og det blir for denne anmelder også det mest spennende. Det bidrar til å rette fokus mot muligheter fremover, og ikke så mye om urett som er begått bakover i tid. Det tilbakeskuende perspektivet blir mest uttalt i det åttende kapitlet, som dekker perioden 1850 – 1920. Her ville det vært interessant med en oppdatering om dagens situasjon.

Avstanden til dagens praktiske psykiatri blir derfor i største laget. De fleste sentrale norske psykiatriske klinikere og forskere er ikke sitert i den ellers meget omfattende litteraturlisten. En stor og viktig internasjonal studie om tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS), som ledes fra Norge, er heller ikke nevnt, selv om målsetningen er å hjelpe alvorlig psykiatrisk syke tilbake i en samfunnsfunksjon så tidlig som mulig.

Til tross for disse innvendingene anbefales boken til alle som ønsker å se psykiatrien i en bredere samfunnsmessig perspektiv.

Anbefalte artikler