Dansk lærebok i allmennmedisin

Anders Bærheim Om forfatteren
Artikkel

Ivar, Østergaard

John S., Andersen

Bo , Christensen

Niels, Damsbo

Torsten , Lauritzen

Klaus, Witt

Almen medicin

357 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2003. Pris DKK 388

ISBN 87-628-0361-1

Dansk allmennmedisin har fått sin egen lærebok. Skrivingen av boken har vært et nasjonalt løft, med mange sentrale navn fra dansk allmennmedisin på forfatterlisten. Målgruppen er medisinstudenter. Boken er tilpasset studieplanen i allmennmedisin ved danske universiteter, noe som kan ha begrenset omfanget.

Fra et klinisk perspektiv beskrives allmennmedisinens teoretiske og praktiske grunnlag. Formen er problemorientert. Hvert kapittel starter med problematiserende spørsmål, som videreutvikles ved å beskrive en tematiserende konsultasjon. Teksten brytes hyppig av «Stop og tænk», med spørsmål som oppfordrer studenten til å bearbeide sin forståelse.

De første kapitlene beskriver konsultasjonen. Et kapittel omhandler den diagnostiske prosessen, med tydeliggjøring av hvordan testers prediktive verdier avhenger av prevalensen, som er forskjellig i allmennpraksis og på sykehus. Et sentralt kapittel omhandler klinisk håndtering av pasienter i allmennpraksis. I seks sentrale kliniske eksempler beskrives samspillet mellom lege og pasient i det kliniske forløpet. De narrative tekstene belyser viktige sider ved allmennmedisinsk arbeidsmåte, mens den aktuelle kliniske tilstanden ikke alltid beskrives fyllestgjørende. Gitt bokens moderate omfang er plassen begrenset. Saldoen gjøres opp ved å innskrenke beskrivelsen av kliniske tilstander. Mange prioriteringer synes velvalgte. Et leseverdig kapittel om barn omhandler både barns utvikling, deres sykdomsatferd, konsultasjonsstil overfor syke barn og håndteringen av barns sykdomspanorama. Teksten balanserer elegant en narrativ nerve, problematiserende spørsmål og oversiktlige sykdomsbeskrivelser. To etterfølgende kapitler omhandler screening, risikotenkning og forebyggende strategier på en reflektert måte.

Andre prioriteringer synes mer tilfeldige. Mens luftveissykdommer omhandles grundig, mangler sentrale tema i beskrivelsen av andre sykdomsgrupper. Eksempelvis beskrives cystitt, men ikke pyelonefritt, steinsykdom eller sykdommer i prostata. Urininkontinens brukes til å illustrere samhandling i helsevesenet, uten å angi hvordan allmennpraktikeren selv kan håndtere tilstanden. Herpes zoster er omtalt, men for eksempel ikke atopisk eksem. Ikke alle opplysninger er like oppdatert. En del kliniske tilstander gjøres rede for i et appendiks. De enkelte sykdomsbeskrivelsene er ultrakorte, og med uprioriterte stikkordlister fjernt fra allmennmedisinsk tenkemåte.

Sammenfattende har boken sin styrke i den narrativiserende prosessbeskrivelsen av faget, men mangler en del på klinikk og oppdatert dokumentasjon.

Anbefalte artikler