Dansk geriatri

Torgeir Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Finn Rønholt, Hansen

Claus, Moe

Marianne , Schroll

Geriatri

Basisbog. 221 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2002. Pris DKK 318

ISBN 87-628-0382-4

Boken presenteres som en grunnleggende lærebok i geriatri for studenter i medisin, sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Med en så bred målgruppe og drøyt 200 små sider til disposisjon, må man treffe en del valg. Forfatternes valg har åpenbart vært å få med de viktigste av de spesifikt geriatriske momentene, og utelate slikt som man formoder blir dekket innen andre fagfelt. Prøver man å finne stoff om typiske alderssykdommer som polymyalgia rheumatica, hjertesvikt eller polynevropati, vil man således bli skuffet. Bokens hovedkapitler er dels bygd opp rundt sentrale geriatriske symptomkomplekser, som smerter, søvnforstyrrelser, sansesvikt, ernæringssvikt og fall, og dels rundt noen utvalgte diagnosegrupper, nemlig demens, delirium, depresjon, hjerneslag og osteoporose. Disse sentrale kliniske kapitlene rammes inn av innledende kapitler om demografi, geriatrisk arbeidsmåte og grensegangen mellom aldring, sykdom og svekkelse, og avsluttende kapitler om farmakologi, rehabilitering og etikk.

Gitt de valg forfatterne har tatt, har de fått med imponerende mye klinisk relevant kunnskap. Teksten er kortfattet og poengtert, og rådene som gis er ofte svært konkrete. Ikke minst hadde jeg stor glede av kapitlet om ernæring. Det inneholder praktiske og svært konkrete råd om beregning av energibehov og vurdering av næringstilskudd, som jeg ikke har funnet i like lett tilgjengelig form noe annet sted. Boken er skrevet på et lettfattelig og greit dansk som nordmenn neppe vil ha problemer med, og den har en tiltalende layout uten å være spesielt påkostet. Enkelte avsnitt gjelder spesifikt danske forhold med begrenset relevans for norske lesere, men det meste har allmenn gyldighet.

Likevel er det klart at det brede temavalget i kombinasjon med et lite format gjør at stoffet ikke kan behandles spesielt grundig. Her er for eksempel halvannen side om behandling av demens, to sider om symptomer på depresjon og drøyt en halv side om forebygging av hjerneslag. Hvert kapittel har noen ganske få litteraturreferanser, nesten utelukkende danske. Jeg tror boken kan være godt egnet for sykepleiestudenter, og den vil helt sikkert kunne komme til nytte på sykehjem og i hjemmesykepleien. For leger og legestudenter som er på jakt etter en lærebok i geriatri vil jeg nok anbefale en bok som er noe fyldigere.

Anbefalte artikler