Rehabilitering er god samfunnsøkonomi

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Feiringklinikken startet med hjerte-rehabilitering i august 2001 og venter nå på godkjenning som sykehus-avdeling.

Administrerende direktør Pål Jacobsen og informasjonssjef Arvid Libak mener Feiringklinikken har et godt tilbud når det gjelder rehabilitering. Foto Lisbet T. Kongsvik

Sykehusets eier, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), søkte Helsedepartementet om godkjenning av rehabiliteringsavdelingen i mai 2002, og søknaden er anbefalt godkjent av Helse Øst RHF. Sosial- og helsedirektoratet vurderer rehabiliteringstilbudet til å gi positiv helsegevinst, og at det kan være et godt supplement til det lokale rehabiliteringstilbudet som pasienter blir tilbudt.

– Jeg forventer at dette nå går i orden, sier administrerende direktør Pål Jacobsen.

Gode resultater

Feiringklinikken kan vise til gode resultater når det gjelder tilbakeføring til arbeidslivet.

– Både helseministeren og sosialministeren har besøkt oss, og de er godt kjent med resultatene når det gjelder tilbakeføring til arbeidslivet etter endt opphold, forteller Jacobsen. – Om lag 80 % av de yrkesaktive kommer tilbake i arbeid. De fleste av disse har vært sykmeldt i over seks måneder. Opplysninger fra trygdeetaten viser at av de personer som har gått sykmeldt i mer enn seks måneder, kommer i gjennomsnitt bare 20 % tilbake i sin opprinnelige jobb. Våre resultater så langt synes jeg derfor er oppmuntrende, sier direktøren.

– En rapport fra ECON – Senter for økonomisk analyse om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av rehabilitering av hjertesyke, utført på oppdrag av Feiringklinikken, viser at for en person med 300 000 kroner i årlig inntekt, så vil staten tjene 243 000 kroner for hvert ekstra år vedkommende arbeider. Pasientenes bedrede livskvalitet bør også vektlegges. Gevinsten er meget stor både for den enkelte og for samfunnet, sier Pål Jacobsen.

Økning av henvisninger

Feiringklinikken har fått 830 000 kroner fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering for å undersøke hvordan hjerterehabilitering påvirker fortsatt yrkesaktivitet. Prosjektet skal gå over to år og planlegges avsluttet første halvår 2005.

– Årsaken til at Feiringklinikken ønsker å få godkjent rehabiliteringsavdelingen som sykehusavdeling, er kombinasjonen av det rehabiliteringsfaglige miljø og klinikkens kardiologiske og kirurgiske ekspertise som gjør at den innehar en totalkompetanse på hjerteutredning, behandling og rehabilitering, sier Pål Jacobsen.

Hittil i år har det vært en sterk økning av henvisninger: – Dette viser at det er stort behov for rehabilitering, sier Jacobsen.

Det tverrfaglig teamet ved klinikken består av avdelingsleder, lege, fysioterapeuter, idrettspedagog, attføringskonsulent, sykepleier, psykolog og kostholdsveileder.

Anbefalte artikler