Små aortaaneurismer farligst for kvinner

Kirsten Krohg-Sørensen Om forfatteren
Artikkel

Flere nye studier indikerer at kvinner bør opereres for mindre aneurismer enn hos menn.

Tradisjonelt har aneurismets diameter vært grunnlaget for å bestemme operasjonsindikasjon ved abdominalt aortaaneurisme. Randomiserte studier har vist at overlevelse for pasienter med aneurisme mellom 40 og 55 mm er like god ved observasjon med ultralydkontroller som ved tidlig kirurgisk behandling. På basis av dette har man anbefalt å vente med kirurgi hvis aneurismet er < 55 mm.

I en britisk studie som ble publisert i fjor, ble pasientene fulgt opp i åtte år. Mortaliteten var lavere i gruppen som fikk kirurgisk behandling (1). I observasjonsgruppen var ruptur av aneurisme årsak til 19 av 411 dødsfall hos menn og 12 av 85 dødsfall hos kvinner (p = 0,001). Studiene var ikke designet for å finne forskjeller mellom menn og kvinner, og tre ganger høyere rupturrisiko hos kvinner var et overraskende funn.

Andre studier som nylig er publisert, har bekreftet funnene (2, 3). Brown og medarbeidere finner fire ganger høyere rupturrisiko hos kvinner enn hos menn med aneurismer mellom 50 og 59 mm, og konkluderer med at man hos kvinner må vurdere kirurgisk behandling for mindre aneurismer enn hos menn. Diameter-grensen for operasjonsindikasjon hos kvinner med abdominalt aortaaneurisme bør i alle fall ikke være større enn 50 mm (3).

Det synes rimelig at dette får konsekvenser for klinisk praksis.

Anbefalte artikler