Nye psykofarmaka bedre enn gamle?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

To nye studier stiller spørsmål ved om nyere antipsykotika og antidepressiver er bedre enn de gamle midlene.

De såkalte atypiske antipsykotika er i ferd med å erstatte de tradisjonelle midlene i flere land. En ny metaanalyse av 31 studier med 2 320 pasienter viser at bare klozapin var forbundet med signifikant færre ekstrapyramidale bivirkninger enn konvensjonelle legemidler (1). Som gruppe var de nyere midlene bare noe mer effektive enn de eldre medikamentene.

En annen metaanalyse viser at selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og trisykliske antidepressiver er like effektive i allmennpraksis, men flere pasienter som bruker trisykliske midler dropper ut fra behandlingen, særlig pga. bivirkninger. Studien inkluderte 11 studier med 2 950 pasienter (2).

– Slike analyser har sine begrensninger og sammenlikner studier med forskjellig design, størrelse og kvalitet. Foreløpig foreligger representative resultater kun fra et fåtall nye antipsykotika. Man må derfor være varsom med konklusjonene før flere studier er gjennomført, ikke minst studier som strekker seg over lengre tidsrom, sier professor Stein Opjordsmoen, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål universitetssykehus.

– Den andre studien viser klinisk viktige forskjeller til fordel for SSRI med hensyn til bivirkninger og gjennomføring av behandlingen (2). Lavere toksisitet gir SSRI et ytterligere fortrinn, selv om den kliniske effekten ved moderate og alvorlige depresjoner i allmennpraksis ikke er bedre, sier Opjordsmoen.

Anbefalte artikler