Kortison eller fysioterapi mot vond skulder?

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Fysioterapi er minst like bra som kortisonsprøyter ved akutte skuldersmerter hos pasienter i allmenn-praksis.

Det viser en randomisert britisk studie av 207 voksne personer med unilateral skuldersmerte av mild til moderat grad (1). Den ene pasientgruppen fikk inntil åtte behandlinger med aktiv fysioterapi i løpet av seks uker, mens den andre gruppen fikk inntil to subakromiale injeksjoner med metylprednisolon kombinert med lidokain i løpet av fire uker.

Gjennomsnittsalderen var 58 år og kjønnsfordelingen tilnærmet lik i begge grupper. Studien var pragmatisk, dvs. at legene fikk lov å gi pasientene supplerende behandling (antiflogistika, fysioterapi, kortison eller ultralyd) etter at det var gått seks uker. 57 % av pasientene i kortisongruppen versus 40 % i fysioterapigruppen fikk slik tilleggsbehandling.

Effektevalueringen var basert på numeriske skårer for opplevd smerte og funksjonsnivå. Forfatterne avdekket ingen signifikante forskjeller mellom gruppene, verken etter seks uker eller seks måneder.

– Selv om kortisoninjeksjoner kan gi smertelindring og funksjonsbedring initialt, er effekten forbigående. På lengre sikt er fysioterapi med hovedvekt på informasjon og trening et godt og bivirkningsfritt alternativ, sier professor i fysioterapi Inger Holm ved Rikshospitalet.

– Valg av behandlingsstrategi må skje i samråd mellom lege og pasient, men jeg etterlyser en diskusjon om kostnad-nytte-effekten av de to behandlingsalternativene.

Anbefalte artikler