Ikke varige kognitive forandringer etter koronarkirurgi?

Rolf Busund Om forfatteren
Artikkel

Reduksjon i kognitive funksjoner er rapportert etter koronarkirurgi, men tidligere studier har manglet sammenliknbare kontrollgrupper.

En gruppe forskere ved Johns Hopkins har undersøkt endringer i kognitiv funksjon hos 140 pasienter etter koronarkirurgi (1). Pasientene ble operert i perioden 1997–99 og ble testet med et sett av nevropsykologiske tester før kirurgi samt tre og 12 måneder etter kirurgi. De ble sammenliknet med en kontrollgruppe med sammenliknbare risikofaktorer for koronarsykdom som ikke hadde gjennomgått koronarkirurgi.

Forskerne fant ingen forskjell mellom gruppene før kirurgi i de nevropsykologiske testene. Begge grupper skåret bedre etter tre måneder, og den eneste signifikante forskjellen mellom gruppene ved tre måneder var at kirurgigruppen hadde en større forbedring i verbal hukommelse. Ved 12 måneder var det ingen signifikante forskjeller mellom gruppene.

Resultatene fra denne studien står i kontrast til en tidligere studie som fant at 53 % av koronaropererte pasienter hadde målbare nevrologiske skader umiddelbart etter koronar kirurgi (2). Nesten 80 % av disse hadde signifikant redusert kognitiv funksjon så lenge som fem år etter kirurgi.

Den nye studien har enkelte svakheter, bl.a. var kontrollpasientene signifikant eldre. Likevel vil den sette spørsmålstegn ved nytten av hjertekirurgi uten bruk av hjerte-lunge-maskin hvor nettopp bibehold av nevrokognitiv funksjon har vært et kronargument.

Anbefalte artikler