Langtidsoppfølging av stoffmisbrukere

Susanne Gjeruldsen Dudman Om forfatteren
Artikkel

En sterk økning i overdosedødsfall er observert i Norge det siste tiåret. Undersøkelser viser at intravenøst stoffmisbruk er en tilstand forbundet med høy dødelighet. Men det finnes lite informasjon om hvordan det går med dem som overlever stoffmisbruk. Denne undersøkelsen ble startet for å finne ut hvilken skjebne de unge stoffmisbrukere fra 1970-tallet i Norge fikk på lang sikt. Samtidig med økningen i antall stoffmisbrukere fra 1970-tallet var det en epidemi med akutt hepatitt vesentlig grunnet spredning av hepatitt B-virus gjennom deling av sprøyter brukt til injisering av illegale stoffer. Majoriteten av hepatittpasientene ble innlagt ved Ullevål universitetssykehus, og disse dannet grunnlaget for studiematerialet.

Studien er en langtidsoppfølging av 407 pasienter som var innlagt ved Ullevål universitetssykehus for akutt parenteralt overført hepatitt, 214 med intravenøst stoffmisbruk og 193 uten opplysninger om slikt problem. I den akutte fasen var det ingen dødsfall, mens det var en betydelig overdødelighet blant stoffmisbrukerne i observasjonsperioden. I tillegg til overdosedødsfall forekom det en høyere andel enn forventet av annen voldsom død, mens ingen av stoffmisbrukerne døde av kronisk viral hepatitt. Hele 83 % av de gjenlevende pasienter møtte opp til undersøkelsen de fikk tilbudt. Ved oppfølgingen hadde ingen kronisk hepatitt B, selv om de fleste hadde hatt akutt hepatitt B ved sykehusinnleggelsen. Dette bekrefter at akutt hepatitt B i voksen alder sjelden fører til kronisk leversykdom. 82 % hadde antistoff mot hepatitt C-virus og hele 22 % var ukjent fra før. Rundt 80 % av de smittede hadde kronisk hepatitt C-infeksjon. Relativt få (6 %) var HIV-positive, og ingen hadde utviklet AIDS. Mange hadde psykiske plager (29 %), og 26 % hadde opplevd å ha et alkoholproblem. En stor andel var blitt uføretrygdet (39 %), som oftest på grunn av psykiske plager, stoff- eller alkoholproblem. Pasientgruppen rapporterte dårlig livskvalitet, og denne var mer relatert til pågående stoffmisbruk og mentale faktorer enn samtidig kronisk hepatitt C.

Avhandlingen viste også at situasjonen etter lang tid hos en gruppe intravenøse stoffmisbrukere var bedre enn ventet, idet hele 65 % hadde greid å komme seg ut av stoffmisbruket. Det var interessant at mange mente at opplevelsen av akutt hepatitt hadde vært med på å skremme dem bort fra videre injeksjonsmisbruk. I tillegg til opplevelsen med akutt hepatitt mente studiedeltakerne at erfaringer med overdoser, egen innsats kombinert med hjelp fra familie og venner og etablering av egen familie var viktigst i prosessen med avvenning fra narkotika.

Avhandlingens tittel

Comprehensive outcome in drug addicts. A study following the course of hepatitis and other conditions over 25 years

Utgår fra

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Ullevål universitetssykehus

Disputas 6.6. 2003

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler