Forbilledlig om rehabilitering

Inger S. Martinussen Om forfatteren
Artikkel

Normann, T

Sandvin, JT

Thommesen, H

Om rehabilitering

Mot en helhetlig og felles forståelse? 138 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2003. Pris NOK 329

ISBN 82-446-0959-1

Boken er et viktig bidrag i den pågående diskursen om rehabilitering og habilitering. Den tar utgangspunkt i definisjonen som er nedfelt i rehabiliteringsforskriften fra 2001, og utdyper og diskuterer de enkelte elementene i denne. I et oversiktelig oppsett trekker forfatterne ideologien ned på et hverdagsnivå, og klarer å presentere perspektiver hvor både tjenesteytere og -mottakere, pårørende, ledere og beslutningstakere skulle kunne kjenne seg igjen.

De som arbeider med rehabilitering erfarer daglig at det kan være stor avstand mellom ideologi og praksis i hverdagens virkelighet. Boken tar ikke høyde for å fjerne disse utfordringene, og gir ingen oppskrift på hva habilitering og rehabilitering er, men den tar opp grunntankene i rehabilitering som en sammenhengende og en sektorovergripende prosess. Rehabilitering er å bistå mennesker som har fått endrede forutsetninger for livet sitt, og kan derfor ikke foregå etter bestemte prosedyrer eller oppskrifter. Formålet med Om rehabilitering er derfor å stimulere til egenrefleksjon omkring den enkeltes mulighet til å omsette prinsipper til praksis, uansett faglig og personlig ståsted.

Boken begynner med å la leseren møte enkeltindividet med de problemer og hendelser som har ført til behov for rehabilitering. Gjennom diskusjoner om hvem og hva rehabilitering handler om og hva rehabilitering skal bidra til, blir de organisatoriske utfordringene satt i lys av liv som skal leves. Gjennom praktiske eksempler søker forfatterne å bidra til en forståelse av menneskers unike situasjoner i rehabiliteringsprosesser, enten de er født med ulike forutsetninger i livet eller de har «mistet fotfestet» på grunn av sykdom eller skader. Likeså tas praktiske spørsmål om individuelle planer og reell brukermedvirkning opp og diskuteres. Boken er oppbygd som diskusjonsgrunnlag, hvor hvert kapittel avsluttes med spørsmål til refleksjon og ettertanke. Eksempler fra virkeligheten fremhevet i tekstbokser understreker poengene og tydeliggjør rehabilitering som livsprosesser. Kompleksiteten av organisering av hjelpeinstanser tydeliggjøres gjennom illustrasjoner knyttet til de enkelte eksemplene.

Boken følger logikken i definisjonen av rehabilitering som «tidsavgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats…»,og fremstår som den boken jeg selv skulle ha skrevet – hvis jeg bare hadde fått det til! Om rehabilitering er en bok som er relevant for alle som arbeider med rehabilitering enten utgangspunktet er helse-, sosial- eller utdanningssektoren, A-etat eller trygdesystemet. Habilitering handler også om skole og utdanning, og boken vil kunne åpne nye horisonter for pedagoger som arbeider med barn eller voksne med særskilte behov. Likeledes anbefales den til leger som ofte har nøkkelroller i habiliterings- og rehabiliteringssaker og kritiseres for å være for medisinsk orientert. Kort sagt: Om rehabilitering skulle vært obligatorisk pensum for alle som arbeider med mennesker som av ymse grunner er i rehabilitering!

Anbefalte artikler