Evolusjon i aksjon

Iver Mysterud Om forfatteren
Artikkel

Palumbi, SR

The evolution explosion

How humans cause rapid evolutionary change. 227 s, tab, ill. London: Norton, 2002. Pris GBP 12

ISBN 0-393-32338-2

Evolusjon kan skje så raskt og påvirker så hyppig at den forandrer hvordan vi alle lever. Legemidler som plutselig ikke lenger virker fordi sykdomsorganismene evolverer (endrer seg), insekter som overkommer de mest virkningsfulle pesticidene, HIV-virus som kun kan bli behandlet med legemidler i noen måneder fordi de evolverer motstand mot de nyeste legemidlene – alt dette skjer rett foran øynene våre, drevet av moderne medisin, industri og jordbruk. Kunnskap om evolusjon er derfor sentralt for oss og våre moderne liv. Likevel er det som læres bort i skolen, langt fra imponerende, og i USA – den hjemlige konteksten for boken The evolution explosion – blir evolusjonsperspektivet i tillegg aktivt motarbeidet på alle nivåer av politisk konservative og religiøst motiverte mennesker (kreasjonister). Boken er skrevet av en professor i biologi ved Harvard University. Stephen R. Palumbi ønsket å skrive en bok for den opplyste allmennheten som viste i praksis hvor viktig evolusjonskunnskap er. Resultatet er blitt vellykket, leseverdig og tankevekkende.

The evolution explosion består av ti kapitler. Kapittel 1 er en kort innledning etterfulgt av et kapittel om generell evolusjonsteori for å gi leseren en oversikt. Videre presenteres evolusjonsprosessens «drivkraft», nemlig naturlig utvalg. Skal det skje evolusjon, må det være variasjon, forskjeller i reproduksjon og arv til stede. Hver av disse elementene utdypes og forfatteren viser hvordan naturlig utvalg fungerer. Deretter fokuserer Palumbi i kapitlene 4 – 8 på temaene antibiotikaresistens (4), evolusjon av HIV-viruset (5), kjemisk «krigføring» mot insekter (6) og ugress, inkludert bruk av bioteknologi og genmanipulering (7) og overfiske (8). Jeg likte spesielt godt kapitlet om overfiske der forfatteren bruker såkalt livshistorieteori til å forklare at fisken vi drar opp av hav og elver i dag, er mye mindre enn for noen tiår siden. Poenget er at når man bevisst tar de største individene av en gitt alder vil det settes premie på de gjenværende variantene med mindre kroppsstørrelse. Over mange generasjoners høsting vil derfor kroppsstørrelsen gå ned, i tråd med veletablert evolusjonær teori. Kapittel 9 tar opp om mennesket fremdeles evolverer og fokuserer i hovedtrekk på cystisk fibrose og HIV.

Boken avsluttes med et kapittel om kulturell evolusjon hos. Palumbi viser på en overbevisende måte hvor viktig evolusjon er for våre liv, og jeg håper boken får mange lesere.

Anbefalte artikler