Etterlengtet lærebok i anestesisykepleie

Ragnhild Myklebust Om forfatteren
Artikkel

Hovind, IL

Anestesisykepleie

541 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris NOK 555

ISBN 82-7950-078-2

Boken er det første norske læreverket i anestesisykepleie. Anestesisykepleiernes landsforening av Norsk Sykepleieforbund (ALNSF) har lenge sett behovet for en lærebok. Utdanningsutvalget i ALNSF har utgjort redaksjonskomiteen.

De ønsker å formidle de praktiske ferdigheter og den kunnskap som finnes blant erfarne anestesisykepleiere og bidra til å skape identitet og en felles referanseramme omkring et fag og yrke som er i stadig utvikling.

Læreboken er skrevet av anestesisykepleiere, deriblant praksisveiledere og lærere. Manuskriptene er også gjennomlest av anestesiologer. Johan C. Ræder, avdelingsleder og avdelingsoverlege ved Anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus har vært konsulent på hele læreboken.

Boken retter seg først og fremst mot studenter som tar videreutdanning i anestesisykepleie, men vil også være et hjelpemiddel for anestesisykepleiere og utdanningskandidater i anestesiologi. Boken baserer seg på målsetningen i Rammeplan og forskrift for videreutdanning i anestesisykepleie (1999) og Standard for anestesi i Norge (1998). Denne standarden er utarbeidet av anestesileger og anestesisykepleiere i fellesskap og gir klare føringer for anestesisykepleiefaglig virksomhet. Anestesisykepleierne har en delegert anestesiologisk arbeidsoppgave og en sykepleie-funksjon.

Boken er inndelt i 44 hovedkapitler og videreformidler brede kunnskaper og ferdigheter i grunnleggende anestesitemaer, også i forhold til pasientkate-gorier, sykdommer, behandling og inngrep.

Historikk, ansvar og funksjonsområde, helsepersonell-loven, patofysiologi og farmakologi er også omtalt. Innholdet er systematisk og oversiktlig fremstilt med lett forståelige illustrasjoner. Det finnes greie referanser som gir mulighet for videre studier.

Dette er en god og grundig gjennomarbeidet anestesibok som gir et solid inntrykk. Språket er godt og lettfattelig. Dette er en utmerket god bok som bør finnes ved alle anestesiavdelinger.

Anbefalte artikler