Overvekt gir økt risiko for å dø av kreft

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Overvekt er en signifikant risikofaktor for kreftrelatert død, både generelt og for de fleste organspesifikke kreftformer.

Mens det er godt dokumentert at overvektige har økt risiko for død av hjerte- og karsykdom, har studier om kreftrelatert død og overvekt vært delvis sprikende.

Mer enn 900 000 voksne amerikanere uten påvist kreft i 1982 ble fulgt opp i en prospektiv kohortstudie som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine (1). Gjennomsnittsalder var 57 år. Etter 16 år var om lag 57 000 døde. Blant de mest overvektige (kroppsmasseindeks > 40) var andelen som døde av kreft 52 % og 62 % høyere for henholdsvis menn og kvinner enn blant dem med normal vekt. Det var kontrollert for alder, utdanning, sivilstatus, rase, røykestatus, fysisk aktivitet, alkoholforbruk, bruk av aspirin og inntak av fett og grønnsaker. For begge kjønn var kroppsmasseindeks signifikant assosiert med risiko for død av kreft i æsophagus, colon/rektum, lever, galleblære, pancreas og nyre og av non-Hodgkins lymfom og multippelt myelom. På grunnlag av forekomsten av overvekt i USA beregnet forfatterne at overvekt er ansvarlig for henholdsvis 14 % og 20 % av alle kreftdødsfall blant amerikanske menn og kvinner.

– Denne studien viser at overvekt bidrar til økt dødelighet ikke bare som følge av hjerte- og karsykdom og diabetes, men også av kreft, sier overlege Tom Grotmol ved Kreftregisteret. Det er grunn til å merke seg at også for moderat overvekt (kroppsmasseindeks mellom 25,0 og 29,9) var relativ risiko signifikant økt for begge kjønn for flere kreftformer, bl.a. kolorektal kreft.

– Selv om overvekt, særlig uttalt overvekt, er mer vanlig i USA enn i Norge, viser studien at arbeidet for å unngå at folk skal bli overvektige, kan forebygge mange krefttilfeller, sier Grotmol.

Anbefalte artikler