Gunstig å behandle blodtrykkspasienter med statiner?

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Statinbehandling av pasienter med høyt blodtrykk og middelverdier for kolesterol reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer.

  Det fremgår av en av de største randomiserte studiene av farmakologisk lipidsenkende behandling hos hypertensive pasienter (1). Over 10 000 deltakere med godt behandlet blodtrykk, totalkolesterol under 6,5 mmol/l, men med ulike risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, ble randomisert til dobbeltblind behandling med enten 10 mg atorvastatin eller placebo.

  Etter en median oppfølgingstid på 3,3 år ble studien avbrutt fordi resultatene gikk i sterk favør av dem som fikk aktiv behandling. Da hadde de fått redusert totalkolesterolverdien med 1,27 mmol/l sammenliknet med 0,27 mmol/l i placebogruppen. Blant dem som ble aktivt behandlet, ble det registrert 100 tilfeller av ikke-fatalt hjerteinfarkt eller fatal koronarsykdom, mot 154 tilfeller i placebogruppen, hvilket gir en relativ risikoreduksjon på 36 %. Det var ikke signifikante forskjeller i dødelighet mellom gruppene, og heller ingen signifikante behandlingseffekter i den store undergruppen av ca. 2 500 diabetes-pasienter.

  – Studien omhandler i realiteten pasienter med multiple risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom, hvorav hypertensjon er bare én, påpeker avdelingsoverlege Steiner Madsen ved Statens legemiddelverk. Mange av pasientene skal ha statinbehandling etter gjeldende europeiske og amerikanske retningslinjer, sier Madsen, som mener at resultatene er omtrent som forventet, med unntak av den ikke-signifikante effekten hos diabetikerne som utgjorde ca. 24 % av pasient-materialet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media