Hva koster sykelønnsordningen?

Arne Sandervang Om forfatteren
Artikkel

Jeg vil gjerne kommentere artikkelen til Tor Bjerkedal & Ola Thune i Tidsskriftet nr. 5/2003 (1). Et anslag for arbeidsgiverens kostnader for sykefraværet basert på den metoden Bjerkedal & Thune benytter seg av, er og blir et anslag. Undersøkelsen som deres påstander bygger på, er basert på grunnlagsmateriale fra Rikstrygdeverkets register over legemeldt sykefravær og Statistisk sentralbyrås utvalgsundersøkelse over egenmeldte sykefraværsdager. Dessuten tar de utgangspunkt i folketrygdens utgifter til sykelønnsordningen for arbeidstakere m.v. for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene av sykefraværet for arbeidsgiverne. Dette blir feil tilnærming med henblikk på å synliggjøre økonomiske konsekvenser av sykelønnsordningen for arbeidsgivere og fører til konklusjoner som neppe er holdbare.

For å kunne anslå arbeidsgivernes utgifter i forbindelse med sykefravær bør utgangspunktet være faktiske gjennomsnittstall for kostnader hos den enkelte virksomhet og ikke det statistiske materialet som Bjerkedal & Thune baserer seg på. Allerede i 1993 fant NHO og LO ut at en dags sykefravær koster bedriften 1 540 kroner. SINTEF Unimed har gjort beregninger i 2000 som viser at sykefraværet koster næringslivet gjennomsnittlig 1 700 kroner per tapt arbeidsdag, og da har de sett bort fra lønn til den sykmeldte.

Når derfor Bjerkedal & Thune har tatt frem statistisk tallmateriale som viser at det i alt er ca. 18 millioner legemeldte og egenmeldte fraværsdager på grunn av sykdom i 2001, innebærer det en kostnad for arbeidsgiverne på totalt ca. 30 milliarder kroner (1 700 kr/dg ¥ 18 millioner dager). Med andre ord er konklusjonen om de økonomiske konsekvensene av sykelønnsordningen i artikkelen feil (1). Ca. 30 milliarder kroner er et tall som ligger nærmere næringslivets økonomiske virkelighet enn tallet som antydes i artikkelen til Bjerkedal & Thune. Et kostnadsnivå på ca. 30 milliarder for arbeidsgiverne stemmer dessuten bra når jeg sammenlikner fordelingen av sykefraværsdagene på arbeidsgiver (1/3) og folketrygden (2/3) i det statistiske materialet hos Bjerkedal & Thune med en undersøkelse som nylig er gjennomført av SINTEF Unimed blant 95 bedrifter. SINTEF Unimed kommer frem til at sykefraværet koster totalt ca. 85 milliarder kroner i året. Tredjeparten av dette er ca. 28 milliarder kroner som faller på arbeidsgiveren.

Anbefalte artikler