Til å bli klok av om utbrenthet

Reidar Tyssen Om forfatteren
Artikkel

Børte, T

Bloch Thorsen, GR

«Du ser sliten ut»

Hvordan vi takler utbrenthet. 80 s, tab, ill. Stavanger: Hertervig, 2002. Pris NOK 120

ISBN 89-92023-07-0

Dette er en popularisert liten heftebok om utbrenthet og arbeidsrelatert depresjon som først og fremst er beregnet på pasienter, pårørende og arbeidskolleger/arbeidsgivere. Forfatterne, psykiater Gerd Ragna Bloch Thorsen og journalist Torbjørn Børte, bringer i forordet en forebyggende intensjon, og boken kan også leses av dem som er i faresonen, slik som mange i helsevesenet…

Boken er i myke permer og har et noe upraktisk format. Undertegnede falt heller ikke for alle illustrasjonene, men de uthevede eksemplene og oppsummeringene i margene letter lesingen. Likevel kan nok layouten forbedres.

Boken består ifølge innholdsfortegnelsen av 12 kapitler, men denne inndelingen er ikke tydelig under lesingen. De to første kapitlene handler om epidemiologi og definisjon. Utbrenthetsbegrepet er noe vagt definert, og ikke i samsvar med forskningen som finnes på området. De neste to kapitlene inneholder eksempler og sykehistorier, og beskriver veien til utbrenthet, både i møte med krevende arbeidsmiljøer og spesielle arbeidskolleger. Dette er gode og klinisk relevante kapitler, og med gjenkjennelige eksempler.

Spesielt bra er det at negative forhold ved arbeidsmiljøet omtales, og i et senere kapittel beskrives også arbeidsgiverens ansvar. Det skadelige ved interpersonelle konflikter og antisosiale trekk og hersketeknikk hos arbeidskolleger settes ord på slik at det er til å bli klok av.

Et par kapitler omhandler veien ut av uføret og tilbake til arbeidet. Her gis råd ikke bare til den utbrente, men også til pårørende, venner og arbeidskolleger. De siste kapitlene prøver å popularisere forskningen om epidemiologi og årsaksfaktorer. De omhandler personlighetstrekk, særlig utsatte yrker, betydningen av kjønn, alder etc. Her beveger forfatterne seg på tynn is, noe de innledningsvis tar forbehold om. For eksempel hevdes det at kvinner er utsatt fordi de er mer dobbeltarbeidende, mens menn er utsatt fordi de er mer ambisiøse, en påstand som nok må modifiseres i dagens samfunn. Likeledes får man feilaktig inntrykk av at kvinner ikke er mer sårbare for arbeidsstress og negative livshendelser enn menn.

Alt i alt er imidlertid dette en leseverdig bok om et dessverre stadig mer aktuelt emne.

Anbefalte artikler