Tekst og makt

Jan C. Frich Om forfatteren
Artikkel

Berge, KL

Meyer, S

Trippestad, TA

Maktens tekster

236 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 279

ISBN 82-05-30735-0

I tidligere tider var makten ofte synlig og personlig. Makten kunne identifiseres ved å peke på skikkelser som kongen, godseieren eller biskopen. I vår tids byråkratiserte samfunn er makten ofte mer anonym. Makten taler til oss og viser seg i stor grad gjennom tekster. Hvilken makt beveger pennen? Hvordan etableres makt og autoritet i ulike typer tekst? Dette er sentrale spørsmål i antologien Maktens tekster, som er redigert av Kjell Lars Berge, Siri Meyer og Tom Arne Trippestad. Boken inneholder 11 kapitler av bidragsytere med humanistisk eller samfunnsvitenskapelig bakgrunn innen tekstforskning.

Antologien favner bredt med hensyn til tematikk og analytiske innfallsvinkler, men søkelyset er hele tiden rettet mot forholdet mellom tekst og makt. Enkelte stikkord for innholdet er: makt i sakprosatekster, metaforers makt, betydninger av ordet «liksom» i et maktperspektiv, visuell makt samt makt i tilknytning til medier og forskningsjournalistikk. De fleste kapitlene inneholder empiri som illustrerer og gir belegg for sentrale poenger. Kapitlene er velskrevet og krever stort sett ikke spesielle forkunnskaper. Hvis jeg skal fremheve ett kapittel, må dette bli Amund Børdahls Maktprosa. Denne teksten inviterer til et bukkeritt av spenstige refleksjoner og analyser kombinert med en lekende penn.

En medisiner med interesse for språk, tekster og makt vil finne mye interessant stoff i Maktens tekster. Antologien tematiserer imidlertid ikke medisinske tekster. Det er en kjensgjerning at medisinen representerer en verden av tekster med egne normer for logikk og etablering av autoritet; journaltekster, legeerklæringer og offentlige dokumenter. Det er her nærliggende å trekke frem Petter Aaslestads bok Pasienten som tekst (1), som Siri Meyer nevner i innledningen til Maktens tekster. Aaslestad har studert fortellerrollen i psykiatriske journaler med bakgrunn i et fortellerteoretisk perspektiv. Jeg tror Maktens tekster og Pasienten som tekst vil kunne utfylle hverandre og gi medisinere verdifull innsikt i tematikken tekst, makt og medisin.

Anbefalte artikler