Skuffende om helseinformatikk

Hallvard Lærum Om forfatteren
Artikkel

Langøen, A

Helse-IT

Innføring i IT for helsefag. 219 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. Pris NOK 298

ISBN 82-7674-645-4

Helseinformatikk er et forholdsvis nytt fagfelt som direkte eller indirekte berører et stort antall helsepersonell. På dette fagfeltet har gode norske lærebøker lenge vært et savn. Med denne læreboken har forfatteren ønsket å skrive en innføring i helseinformatikk for alle typer helsepersonell, ved å presentere informasjonsteknologiens historie, hvordan den brukes i helsevesenet i dag og hvordan den kan brukes i fremtiden. Jeg er ikke sikker på om han har lyktes med dette.

I denne boken ønsker forfatteren å holde en muntlig stil, som er et godt utgangspunkt for en introduksjonsbok. Imidlertid bærer språket preg av uredigert dagligtale. Der denne stilen kombineres med gjentakelser, ortografiske feil og ufullstendige setninger, blir inntrykket uforpliktende. Dette svekker leserens tillit. Dessverre blir manglende tillit et økende problem utover i boken, av flere grunner: For mange påstander presenteres uten støtte i overbevisende argumentasjon eller referanser. Hypoteser etterfølges av antydningen om at den stikk motsatte hypotese også er mulig, uten at forfatteren gir noen oppklaring på denne helgarderingen. Videre får vesentlige temaer overfladisk behandling eller blir utelatt, mens en rekke mindre vesentlige temaer får betydelig plass. For eksempel er verken elektroniske pasientjournalsystemer, integrasjonsproblematikk eller problemene forbundet med å endre komplekse organisasjoners arbeidsform tilfredsstillende beskrevet. Forskjellen mellom «bitmap»- og vektorgrafikk er derimot beskrevet i detalj. Når det i tillegg dukker opp en rekke innholdsmessige feil, er min tillit til boken ikke lenger til stede.

Boken fungerer bedre når den beskriver fremtidig bruk av IT, ved hjelp av et utvalg tenkte eksempler. Men det er ikke nok til å rette opp helhetsinntrykket. Forfatteren har kunnskap om helseinformatikk, men dypere forståelse kommer til uttrykk kun i utvalgte deler av boken. Resultatet kunne derfor kanskje ha blitt bedre om flere forfattere hadde samarbeidet om den. I sin nåværende form fremstår boken som mer egnet til å forvirre enn å forklare fagfeltet for leseren. Jeg kan derfor ikke anbefale den.

Anbefalte artikler