Godt om sykepleiedokumentasjon

Hallvard Lærum Om forfatteren
Artikkel

Moen, A

Hellesø, R

Quivey, M

Berge, A

Dokumentasjon og informasjonshåndtering

Faglige og juridiske utfordringer og krav til journalføring for sykepleiere. 200 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2002. Pris NOK 345

ISBN 82-7950-036-7

Sykepleiedokumentasjonen er under endring. Den har fått en juridisk forankring i form av lov om helsepersonell av 2001, og en faglig utfordring i form av fremveksten av elektronisk pasientjournal og dette mediets særlige egenskaper. De fire forfatterne har på bakgrunn av de nye kravene og utfordringene ønsket å klargjøre prinsippene for sykepleiernes journalføring. De tar for seg innhold og praktisk utforming av sykepleiedokumentasjonen, hvordan denne kan integreres i pasientjournalen, og de gir en overordnet beskrivelse av juridiske og faglige krav. Forfatterne ser bakover ved å skissere hvordan sykepleiedokumentasjonen har utviklet seg i løpet av de siste hundre år, og ser fremover ved å diskutere elektronisk dokumentasjon.

Boken henvender seg til sykepleiere, men den dekker temaer som også er av interesse for andre. Leger ved sengeavdelinger vil for eksempel ha nytte av å forstå hvordan sykepleiedokumentasjonen er bygd opp, for lettere å kunne bruke innholdet i eget arbeid. De beste delene av boken beskriver dette på en utmerket måte med utgangspunkt i en kortfattet standard kalt VIPS. Den historiske gjennomgangen av sykepleiedokumentasjonen er også meget leseverdig. Forfatterne tar videre for seg hvordan sykepleiedokumentasjon kan integreres i pasientjournalen, men de diskuterer i liten grad hva slags informasjon som benyttes f.eks. av både leger og sykepleiere.

Forfatterne har lagt ned mye arbeid i å samle og bygge opp et dekkende sett med begreper for sykepleieres informasjonsarbeid. Begrepsbruken er imidlertid uvant for en medisiner. Diskusjonen om overordnet strukturering av sykepleiedokumentasjonen er grundig, mens beskrivelsen av generelle sider ved elektronisk pasientjournal blir for overfladisk og unøyaktig. Erfaringer og etablerte begreper fra medisinsk informatikk kunne med fordel ha bli tatt med her.

Språket varierer betydelig i kvalitet, fra krystallklart i de beste delene til omstendelig og upresist i de svakere delene. Figurene er stort sett til beskjeden hjelp for leseren, men de tallrike eksemplene hentet fra dataprogrammer fungerer godt.

Jeg vil anbefale boken som en kortfattet og oppdatert oversikt over sykepleierdokumentasjon, men for generelle sider ved elektronisk pasientjournal bør man vurdere andre alternativer fra den samlede litteraturen innen helseinformatikk.

Anbefalte artikler