En delt verden

John-Arne Røttingen Om forfatteren
Artikkel

Verdens, helseorganisasjon

The world health report 2002

Reducing risks, promoting healthy life. 250 s, tab, ill. Genève: WHO, 2002. Pris CHF 15

ISBN 92-4-156207-2

Fjorårets helserapport fra WHO beskriver hvilke risikofaktorer som er hovedansvarlige for den globale sykdomsbyrden. Hovedbudskapet er klart: Vi lever i en delt verden hvor helsetilstanden i fattige land er svært ulik vårt sykdomspanorama og hvor sykdomsårsakene er diametralt forskjellige. Mens vi dør av overvekt og inaktivitet, dør barn i utviklingsland av underernæring, mangel på vitaminer og sporstoff og dårlig vannkvalitet.

Rapporten har en tiltalende layout med en rekke tabeller og forklarende figurer. Etter et innledende kapittel blir vi introdusert til metodene for å måle sykdomsbyrden som kan tilskrives ulike risikofaktorer og hvor mye som kan unngås ved å redusere forekomsten av årsaksfaktorene. Beskrivelsen er god, men noe overfladisk. Ytterligere litteratur vil være nødvendig for å forstå detaljene i tilnærmingen. Tredje kapittel som tar for seg hvordan risiko oppfattes og forstås, vektlegger at befolkningen og ikke kun ekspertene må høres. Rapportens hovedkapittel beskriver de viktigste årsaksfaktorene i ulike regioner og viser at sykdomsbyrden kan reduseres betydelig gjennom moderat risikoreduksjon. Vi får også presentert kostnad-nytte-analyser for en rekke forebyggende tiltak. Her dokumenteres at relativt rimelige og effektive intervensjoner finnes. Rapporten avsluttes med en vektlegging av myndighetenes ansvar og de mulighetene som ligger i forebygging av sykdom.

WHOs 2000-rapport om helsesystemer ble møtt med mye kritikk, og noe av denne er relevant for fjorårets utgave. Særlig er mange kritisk til bruken av ett aggregert helsemål: DALYs (Disability-adjusted life years). Et annet problem er at nivået som settes for å definere risiko, vil være svært avgjørende for hvor viktig den enkelte årsaksfaktor er sammenliknet med andre. Hva er et høyt blodtrykk eller alkoholforbruk, og hva er lavt aktivitetsnivå og inntak av frukt og grønt? På tross av kritikken, er arbeidet viktig, men det er behov for videreutvikling av og dialog om metodene.

Rapporten er rettet mot beslutningstakere i helsesektoren, men bør være av interesse for alle leger som ønsker seg et oppdatert bilde over våre største globale helseutfordringer.

Anbefalte artikler