John-Arne Røttingen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen
14.12.2020
I en pandemi må vi sikre tilgang til tester, vaksiner og legemidler for alle land og befolkningsgrupper. Dette krever solidaritet og internasjonalt samarbeid. 2020 går snart inn i historiebøkene...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
John-Arne Røttingen, Berit Mørland
01.11.2007
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 kommenterer Mette Kalager fra Kreftregisteret Kunnskapssenterets rapport om mammografiscreening for kvinner i aldersgruppen 40 – 49 år ( 1 ). I sin artikkel tar hun...
Marianne Klemp Gjertsen, Inger Natvig Norderhaug, Hanne Thürmer, John-Arne Røttingen
09.08.2007
Trygve Holmøy & Elisabeth Gulowsen Celius stiller spørsmål ved Kunnskapssenterets arbeidsmåter. Utgangspunktet er diskusjoner rundt et hasteoppdrag om natalizumab ved behandling av multippel...
John-Arne Røttingen
01.11.2007
Det er positivt at redaktør Charlotte Haug har gitt plass i spaltene for en diskusjon om kunnskapsgrunnlaget for innføring av HPV-vaksine i Norge. Hun har vist stort engasjement gjennom tre...
Arild Bjørndal, John-Arne Røttingen
01.11.2007
Mette Kalager fra Kreftregisteret har i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 en kommentarartikkel om Kunnskapssenterets rapport om mammografiscreening for kvinner i alderen 40 – 49 år ( 1 ). Vi setter pris...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Andrew Garratt, Jon Helgeland, Olaf Holmboe, Kari Aanjesen Dahle, Ketil Hanssen-Bauer, John-Arne Røttingen
01.05.2008
I Norge inneholder det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) indikatorer for epikrisetid, ventetid, individuell plan og andel diagnostisk vurdert ( 1 ). Helse-...
John-Arne Røttingen
26.01.2006
Gulbrandsen, Magnus Smeby, Jens-Christian Forskning ved universitetene Rammebetingelser, relevans og resultater. 225 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2005. Pris NOK 298 ISBN 82- 02-24233...
Øyvind Andresen Bjertnæs, Sigve Oltedal, Andrew Garratt, Jon Helgeland, John-Arne Røttingen
02.11.2006
Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet er under utvikling ( 1 ). I 2005 ble det besluttet å lansere en ny indikator om primærhelsetjenestens tilfredshet med spesialisthelsetjenesten. Indikatoren er...
Steinar Hunskår, John-Arne Røttingen
21.10.2004
Gjennomføringen av foretaksreformen og fastlegeordningen har ført til en uheldig asymmetri når det gjelder nødvendig innsats innen fagutvikling og forskning. Spesialisthelsetjenesten som helsevesen...
John-Arne Røttingen
15.05.2003
Verdens, helseorganisasjon The world health report 2002 Reducing risks, promoting healthy life. 250 s, tab, ill. Genève: WHO, 2002. Pris CHF 15 ISBN 92-4-156207-2 Fjorårets helserapport fra WHO...
Mari Nes, John-Arne Røttingen
06.02.2003
Rekrutteringskrisen i akademisk medisin var et sentralt tema i Tidsskriftet og andre medier for noen år siden. Utfordringene med å rekruttere leger til forskning ble dokumentert som store, og flere...
Olaug S. Lian, John-Arne Røttingen
30.06.2002
I helsevesenet kommer det moderne samfunn til uttrykk blant annet gjennom et stadig økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. Dette henger sammen med at befolkningens ønsker og...
Unni Krogstad, Marijke Veenstra, Ingeborg Strømseng Sjetne, Randi Østhus, John-Arne Røttingen
20.08.2002
Tabell  1 Utvalget i artikkelen fordelt på aldersgrupper, yrkesgrupper, kulturell bakgrunn og organisatorisk tilhørighet. Prosent. N = 1 832 Alder (år) < 30 30 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Prosent...
John-Arne Røttingen, Jan Christian Frich
10.03.2001
”The problem is not ”too much science”, but too narrow a view of the sciences relevant to medicine” (1) I hvilken grad er infeksjonssykdommer som HIV-infeksjon og tuberkulose markører for global...
Atle Fretheim, Tom Tanbo, Siri Vangen, Liv Merete Reinar, John-Arne Røttingen
29.11.2011
The incidence of sphincter rupture during deliveries in Norway increased appreciably in the period 1967 – 2004, according to figures from the Medical Birth Registry ( 1 ). Risk factors for sphincter...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global health concerns us all. It is a matter of the human worth of poor and rich alike. There is growing interest in global health both at home and abroad. Books and articles on global health are...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
Global helse er et system under press fra mange hold. De tradisjonelt innflytelsesrike aktørene, som WHO, opplever sine posisjoner truet. Nye aktører med utspring i sivilsamfunn og mellomstatlige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
The global health system is under pressure from many sides. The traditionally influential actors, such as WHO, see their positions as threatened. New actors based in civil society and...
John-Arne Røttingen
04.05.2005
I den nye forskningsmeldingen fra mars 2005 slår regjeringen fast at medisinsk og helsefaglig forskning fortsatt skal være et prioritert område. Det settes ambisiøse mål. Skal Norge komme opp på et...