Rett til trygderefusjon for medisinstudenter og kandidater

Nils Grytten Om forfatteren
Artikkel

Rikstrygdeverket har i et brev til landets leger gitt informasjon om turnuskandidater og medisinstudenter som ikke er korrekt.

I Rikstrygdeverkets brev datert 21.3. 2003 hevdes det at disse legene ikke kan ha selvstendige konsultasjoner, og at trygden ikke aksepterer konsultasjoner som er utført hos disse. Legeforeningen er kjent med at dette ved en del oppgjørskontor er blitt oppfattet som om det er skjedd en innskjerping av det gjeldende regelverk, og derfor har nektet medisinske kandidater å arbeide hos fastleger med selvstendige konsultasjoner.

Legeforeningen tok opp saken i det sentrale samarbeidsutvalget 8.4. 2003 og fikk fra Helsedepartementet bekreftet at det ikke er foretatt noen endring av regelverket. Dette innebærer at Helsedepartementet står fast på den fortolkning av regelverket som det ble gitt uttrykk for sommeren 2001.

Reglene er som følger:

Dersom en medisinstudent/kandidat med lisens skal arbeide som assistent på en fastleges liste, stilles det krav om personlig og nær veiledning av den ansvarlige lege (fastlegen). Dersom denne fastlegen er fraværende, må en annen autorisert lege fungere som vikar eller på annen måte overta listen for at medisinstudenten/kandidaten skal kunne fortsette å arbeide under tilfredsstillende veiledning. Medisinstudenter/kandidater kan ikke i eget navn sende regning til trygden for legehjelp. Den ansvarlige legen, som vedkommende arbeider som assistent for, kan imidlertid kreve egenandeler og refusjoner etter normaltariffen for alle pasienter som har fått undersøkelse eller behandling i praksisen, også for konsultasjoner foretatt av medisinstudenten/kandidaten.

Dette sikrer at medisinstudenter/kandidater kan bidra ressursmessig til å kompensere for fastlegers fravær, og bidrar samtidig til å sikre et økonomisk grunnlag for fastlegene til å kunne benytte medisinstudenter og kandidater som assistenter. Ikke minst anser Legeforeningen dette som viktig for de medisinstudentene som fremover kommer til å stå på venteliste for å utføre sin turnustjeneste.


Bruk av blankett 2.06 er ikke et krav for at spesialister skal motta refusjon.

Rikstrygdeverket (RTV) har gitt uttrykk for at allmennleger kun skal bruke blankett 2.06 ved henvisning til spesialist. Legeforeningen mener at RTV ikke har hjemmelsgrunnlag for å stille et slikt krav.

Rikstrygdeverket gav uttrykk for dette i brev av 21.3. 2003. Legeforeningen tok derfor opp saken i møte i det sentrale samarbeidsutvalget i april. Det ble i den forbindelse, fra Rikstrygdeverkets side, gitt uttrykk for at de var innforstått med at bruk av 2.06 ikke kan oppstilles som krav for at spesialisten skal motta refusjon. Det er imidlertid et sterkt ønske fra trygdens side at henvisning skjer på blankett 2.06, fordi den ivaretar de krav som stilles til behandling av pasientsensitive opplysninger. Legeforeningen påpekte at for mange leger er blankett 2.06 lite egnet, fordi utfylling forutsetter enten matriseskriver eller manuell utfylling for hånd. Fordi spesialisten må innsende kopi av alle henvisninger ved sine trygdeoppgjør, vil Legeforeningen minne de leger som ikke benytter blankett 2.06 om å sørge for at henvisningen blir gitt i en form som sikrer at ikke pasientopplysninger unødig tilflytes trygdens oppgjørskontor.

Anbefalte artikler