Nils Grytten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils Grytten

Nils Grytten
12.08.2004
Privatpraktiserende leger må inngå en rekke avtaler i sin praksis. Slike avtaler er et viktig bidrag til å skape nødvendig ryddighet og til å unngå konflikter. Legeforeningen har utviklet maler for...
Nils Grytten
09.01.2003
Tidsskriftet vil i tiden fremover omtale juridiske forhold knyttet til omsetning av legepraksis. I denne artikkelen beskrives bestemmelsene knyttet til nye og ledige praksishjemler i...
Nils Grytten
28.05.2003
Rikstrygdeverket har i et brev til landets leger gitt informasjon om turnuskandidater og medisinstudenter som ikke er korrekt. I Rikstrygdeverkets brev datert 21.3. 2003 hevdes det at disse legene...
Nils Grytten
10.08.2002
Marit Andvig Hovedtemaet for møtet var de praktiserende spesialistenes rolle og forankring etter statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Avdelingstillitsvalgt for PSL i Oslo, Marit Andvig,...
Anne Kjersti Befring, Nils J. Grytten
30.05.2001
Forut for enhver ansettelse bør det foretas en grundig personalplanlegging. Slik planlegging må gjelde så vel behovet for arbeidskraft som hvilke konkrete arbeidsoppgaver som skal utføres...
Anne Kjersti Befring, Nils Grytten
30.06.2000
Departementet viser til innholdet i rammeavtalen (overenskomsten) mellom Legeforeningen og Kommunenes Sentralforbund (KS) om driftstilskudd i allmennlegepraksis som et argument mot at et aksjeselskap...