Forekomst av depresjon hos eldre – systematisk oversikt over 55 prevalensstudier fra 1990 – 2001

Oversiktsartikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract
  Bakgrunn.

  Bakgrunn.

  Det er ikke gjort norske epidemiologiske studier av forekomst av depresjon hos eldre. Formålet med denne studien er å finne beste prevalensestimat for depresjon hos eldre over 60 år og få kunnskap om hvordan eventuelle norske studier kan gjennomføres.

  Materiale og metode.

  Materiale og metode.

  Litteratursøk i databasene Medline, PsycINFO og PsychLit gav 55 prevalensstudier fra 1990 – 2001. Studiene ble delt inn etter populasjon og kvalitet.

  Resultater.

  Resultater.

  Prevalens av depresjon totalt og alvorlig depresjon var henholdsvis 19 % (2 – 62 %) og 6 % (0 – 26 %) for alle studiene. Prevalens av depresjon totalt i sykehus og sykehjem var på 31 % (5 – 58 %) og prevalens av alvorlig depresjon i sykehus var 14 % (4 – 26 %). Studiene med god kvalitet angav noe lavere prevalens enn de øvrige, sannsynligvis på grunn av bedre diagnostiske og metodologiske prosedyrer.

  Fortolkning.

  Fortolkning.

  Depresjon er en vanlig lidelse hos eldre. Videre forskning bør undersøke forekomst av depresjon hos pasienter på sykehjem og i sykehus, samt i aldersgruppen over 80 år.

  Abstract

  Background.

  There are no Norwegian studies of the prevalence of depression among the elderly. This paper reviews the literature from 1990 to 2001 in order to identify reliable and valid prevalence estimates among elderly people above 60 years of age.

  Material and methods.

  The databases Medline, PSYCHinfo and Psychlit yielded 55 studies of elderly in the community, in general practice and in hospitals. The studies were classified according to population and methodological quality.

  Results.

  Prevalence of depression and major depression was 19 % (2 – 62 %) and 6 % (0 – 26 %). The prevalence was twice as high (31 %, range 5 – 58 %) in hospitals and nursing homes. The prevalence of major depression in hospitals was 14 % (4 – 26 %). Studies of good quality showed somewhat lower prevalence, possibly because of more specific diagnostic procedures and methodology.

  Interpretation.

  Future epidemiological studies are needed, especially among elderly people above 80, and in populations from nursing homes and general hospitals.

  Artikkel

  Det er ikke gjort norske studier av forekomst av depresjon hos eldre. En årsak kan være at geriatri og psykiatri har lav prestisje blant norske leger (1) og at det har vært liten interesse for eldres psykiske helse. Andelen eldre, spesielt andelen over 80 år, vil øke de nærmeste 10 – 20 år. Ubehandlet depresjon har store negative konsekvenser for pasient og pårørende. Forebyggende arbeid og behandling kan redusere morbiditet og mortalitet samt øke livskvalitet og funksjonsnivå. Dette kan igjen ha betydning for eldres forbruk av helsetjenester både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

  Prevalenstall for depresjon hos eldre er et viktig instrument for å estimere eldres behandlingsbehov og forbruk av helsetjenester. Enkeltstudier fra utlandet viser stor variasjon i prevalenstall, og det er behov for å vurdere litteraturen samlet. Formålet med denne litteraturstudien er (1) å kartlegge alle epidemiologiske studier fra 1990 – 2001 av depresjon hos eldre over 60 år for å finne det beste estimat for prevalens med tanke på (2) å målrette tilsvarende norske studier med hensyn til metodologi og problemstillinger.

  Metode og materiale

  Metode og materiale

  Litteratursøk

  Litteratursøk

  Søk i databasene Medline, PsychLit og PsycINFO med søkeordene «depression», «elderly», «epidemiology» og «prevalence» fra 1990 til 2001 gav 208 treff.

  54 relevante artikler med 55 primærstudier ble inkludert. En svensk insidensstudie (2) rapporterte også prevalens av depresjon og ble derfor inkludert. En oversiktsstudie fra 1999 (3) ble tatt med for sammenlikning av resultater.

  Klassifisering av studiene

  Klassifisering av studiene

  Tabell 1 viser studiene inndelt etter land med hovedfunn. Alvorlig depresjon er definert etter DSM- og ICD-kriteriene (4, 5) samt ut fra høy skåre på selvrapport – eller intervjubaserte instrumenter. Prevalens av depresjon totalt inkluderer andel individer med mild/moderat depresjon og dystymi etter ICD/DSM og/eller lav symptomskåre som indikerer mulig depresjon.

  Tabell 1

  Hovedfunn

  Førsteforfatter og land

  D(MD¹) %

  Diagnostikk²

  RR³ ( %)

  Alder⁴

  Populasjon⁶

  Utvalgets størrelse

  Kvalitet⁸

  Frankrike

  Ritchie (49)

  17

  DSM

  93

  64+

  B

  397

  2

  Paterniti (22)

  15

  CES-D

  94

  59 – 71

  A

  1 048

  1

  Clement (50)

  58

  ICD

  70+

  C

  120

  2

  England

  Harrison (40)

  62

  BAS

  88

  65 – 98

  A(S)

  1 303

  1

  Livingston (10)

  17

  SHORT-CARE

  87

  A

  813

  2

  Saunders (14)

  10

  GMS

  87

  65+

  A

  5 222

  2

  Ballard (57)

  24

  CAMDEX

  77*

  C

  58

  1

  McCrea (56)

  11

  GDS BASDEC MADRS HDRS

  65 – 96

  C

  159

  1

  Girling (35)

  4(2)

  CAMDEX DSM

  81

  77+

  A

  461

  2

  Prince (20)

  17

  SHORT-CARE

  74

  65 – 98

  A

  654

  2

  Allen (24)

  24

  GMS

  65+

  A

  588

  1

  29

  ICD

  C

  311

  1

  Romanoski (17)

  8(1)

  DSM

  A

    810⁷

  2

  McCracken (34)

  15

  GMS

  46

  65+

  A

  418

  1

  Finch (55)

  10

  BAS GDS

  72 – 99

  C

  119

  1

  Nederland

  VanMarwijk (45)

  8(1)

  DIS MADRS

  82

  65 – 92

  B

  580

  1

  VanMarwijk (46)

  17

  Zung GDS

  83

  65 – 95

  B

  384

  1

  VanMarwijk (47)

  12

  Zung GDS

  64 – 90

  B

  118

  1

  Kok (54)

  6

  BDI GDS GMS

  80

  74*

  C

  198

  2

  Heeren (21)

  4

  DSM

  76

  85+

  A

  861

  2

  Finland/Sverige

  Valvanne (28)

  – (6)

  DSM

  82

  A(S)

  651

  2

  Kiljunen (29)

  5(1)

  Zung

  78

  85+

  A(S)

  467

  2

  Pahkala (13)

  17(2)

  Zung HDRS DSM

  83

  65+

  A(S)

  1 022

  2

  Forsell (2)

  – (4)

  DSM

  78 – 102

  A

  875

  2

  Kivelä (26)

  9

  DSM

  69*

  A

  679

  2

  Danmark

  Lauritzen (36)

  10

  BDI

  66

  64+

  A

  616

  2

  USA

  Palinkas (39)

  5

  BDI

  94

  65+

  A

  1 617

  1

  Koenig (52)

  42(13)

  DIS

  71

  70+

  C

  332

  2

  Blazer (6)

  9

  CES-D

  96

  65+

  A

  3 997

  2

  Harlow (38)

  10

  CES-D

  72

  65 – 75

  A

  1 144

  2

  Bruce (37)

  2

  DIS

  77

  65+

  A

  742

  2

  Callahan (44)

  19

  CES-D

  86

  60+

  B

  3 767

  2

  Husaini (32)

  6

  CES-D

  70+

  A

  1 200

  2

  Koenig (53)

  58(26)

  CES-D HDRS DSM-IV

  60+

  C

  181

  2

  Whooley (27)

  6

  GDS

  76

  65+

  A

  7 414

  1

  Barusch (41)

  36

  CES-D

  55

  60 – 101

  A(S)

  100

  1

  Canada

  Newman (19)

  5(1)

  GMS

  82

  65+

  A

  1 119

  2

  Australia

  Philips (18)

  13(10)

  CIE

  51

  70+

  A(S)

  165

  2

  Henderson (7)

  2(1)

  CIE

  70

  65+

  A

  825

  2

  Ames (58)

  27

  GMS

  83

  C

  167

  1

  Hellas

  Madianos (12)

  10(2)

  CES-D PEF DSM

  82

  65+

  A

  251

  1

  Tyrkia

  Bekaroglu (30)

  35

  HDRS

  60+

  A(S)

  292

  1

  Italia

  Carta (16)

  10

  PSE

  94

  65+

  A

  89

  1

  Turrina (48)

  36(22)

  GMS DSM

  95

  65+

  B

  255

  2

  Spania

  Lobo (11)

  5(1)

  GMS

  95

  65+

  A

  1 080

  2

  Kina

  Woo (13)

  35

  GDS

  60

  70+

  A

  1 611

  1

  Fuh (43)

  34

  GDS

  85

  65+

  A

  1 516

  1

  Liu-Cy (23)

  13(6)

  GDS DSM

  64

  65+

  A

  1 313

  2

  Lu (31)

  35

  GDS

  67

  65 – 84

  A

  187

  1

  Singapore

  Kua (9)

  6

  GMS

  61

  65+

  A

  612

  1

  Japan

  Komanashi (8)

  2(0)

  DSM Zung

  97

  65+

  A

  2 778

  2

  Saudi-Arabia

  Al-Shammari (25)

  39(8)

  GDS

  90

  60+

  A

  7 970

  1

  Israel

  Lieberman (51)

  41(4)

  GDS

  60 – 69

  C

  276

  1

  Andre

  Weyrer (42)

  BAS

  A(S)

  120

  2

   England

  48

   Tyskland

  35

  Haller (33)⁹

  GDS

  74 – 79

  A

  880

  1

   Menn

  12

   Kvinner

  28

  Gjennomsnitt

  19

  77

  75

  Totalt antall

  60 122

  [i]

  [i] ¹ D = Depresjon totalt. MD = Alvorlig depresjon

  ² Tabell 4 viser oversikt over de ulike instrumentene med referanser

  ³ Responsrate

  ⁴ *Gjennomsnittsalder der annet ikke var oppgitt

  ⁵ Alderskohorter på 75, 80 og 85 år

  ⁶ A = Generell eldrebefolkning. A(S) = Angitt at 15 % eller mer er fra sykehjem. B = Allmennpraksis. C = Sykehus/poliklinikk

  ⁷ > 18 år. Antall > 65 år ikke angitt, kun prevalenstall for 65+

  ⁸ Metodologisk kvalitet. 1 = dårlig/middels god. 2 = god/svært god

  ⁹ Multisenterstudie: Danmark, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sveits, Polen, England

  Studiene ble metodologisk klassifisert i nivå 1 som angir dårlig til middels kvalitet, og nivå 2 som angir god til svært god kvalitet (tab 1@). Nivå 1 omfatter studier der man kun sendte ut screeninginstrumenter uten videre vurderinger av mulige tilfeller samt studier av noe bedre kvalitet som likevel ikke kunne plasseres på nivå 2. Nivå 2 omfatter studier der man intervjuet personer regnet som mulige tilfeller, eventuelt også sannsynlige ikke-tilfeller eller alle individene i utvalget. Forfatterne diagnostiserte etter DSM/ICD-10 og/eller etter strukturerte intervjuer eller databaserte instrumenter. Tabell 2 viser nivåfordeling og prevalenstall i materialet totalt og for studiene som omhandler den generelle eldrebefolkningen.

  Tabell 2

  Metodologisk kvalitetsinndeling for alle studiene og for gruppe A (generell eldrebefolkning) med hensyn til prevalens av depresjon totalt

  Metodologisk Kvalitet

  Antall studier totalt

  Gjennomsnittsprevalens depresjon totalt

  Antall studier gruppe A

  Gjennomsnittsprevalens (%) depresjon gruppe A

  1 (dårlig/middels god)

  25

  22,5 % (SD 14,26)¹

  13

  19,6 % (SD 12,45)²

  2 (god/svært god)

  30

  16,8 % (SD16,59)¹

  18

  7,8 % (SD 4,76)²

  [i]

  [i] ¹  Ikke-signifikant

  ²  P < 0,001

  Resultater

  Resultater

  Hovedfunn

  Hovedfunn

  Kun ti av de 55 primærstudiene (6) – (15) er inkludert i en tidligere litteraturstudie (3). Studiene omfatter 60 122 individer hvorav 36 % menn. 39 studier var gjort i totalbefolkningen (2, 6) – (43) (gruppe A), hvorav åtte (12, 13, 28) – (30, 40) – (42) hadde 15 % eller mer av utvalget fra sykehjem (gruppe A(S)). Seks studier (44) – (49) var gjort i allmennpraksis (gruppe B), mens ti (24, 50) – (58) var utført i sykehus/poliklinikk (gruppe C). Gjennomsnittsalder i hele materialet var 75 år (spredning 60 – 102 år). Gjennomsnittlig responsrate var 77 % (spredning 46 – 97 %).

  Tabell 3 viser prevalens av depresjon totalt og alvorlig depresjon samt antall individer som var undersøkt i de ulike populasjonene. Samlet prosenttall dividert på antall studier gav en prevalens på 19 % (spredning 2 – 62 %) for depresjon totalt og prevalens av alvorlig depresjon på 6 % (spredning 0 – 26 %) (tab 3).

  Tabell 3

  Gjennomsnittlig prevalens av depresjon fordelt etter type utvalg

  Utvalg

  Antall studier

  Totalt antall

  Depresjon totalt (%)

  Alvorlig depresjon (%)

  Totalbefolkning (inkludert sykehjem)

  39

  52 700

  17 (2 – 62)

  6 (0 – 10)

  Kun sykehjem

  8

  4 120

  32 (5 – 62)

  5 (1 – 10)

  Totalbefolkning (ekskludert sykehjem)

  31

  48 580

  13 (2 – 39)

  2 (0 – 6)

  Allmennpraksis

  6

  5 501

  18 (8 – 36)

     12 (1 – 22)¹

  Sykehus/poliklinikk

  10

  1 921

  31 (5 – 58)

   14 (4 – 26)

  Totalt

  55

  60 122

  19 (2 – 62)

  6 (0 – 26)

  [i]

  [i] ¹  Kun to studier oppgav tall for prevalens av alvorlig depresjon på henholdsvis 1 % og 22 %

  I eldrebefolkningen generelt (gruppe A) er prevalensen av depresjon totalt 13 % og alvorlig depresjon 2 %. Prevalensen av depresjon totalt og alvorlig depresjon er høyere i sykehus (31 %,14 %) og sykehjem (32 %, 5 %) enn i totalbefolkningen (gruppe A) (tab 3).

  Metodologisk gode studier i gruppe A rapporterte signifikant lavere prevalenstall enn de dårligere studiene (tab 2).

  Beekman og medarbeidere (3) fant i sin oversikt over 34 befolkningsstudier en prevalens av depresjon totalt på 14 % og alvorlig depresjon 2 %.

  Ingen studier var fra sykehus, sykehjem eller allmennpraksis. Tabell 4 viser en oversikt over alle diagnostiske og selvrapporteringsinstrumenter som er anvendt i de ulike studiene (59) – (73).

  Tabell 4

  Oversikt over diagnostiske instrumenter og symptomskalaer som er brukt i studiene

  Selvutfyllende

  Geriatrisk Depresjonsskala GDS (59)

  Brief Assessment Schedule BAS (60)

  Brief Assessment Schedule Depression  Cards screening test BASDEC (61)

  Zung Depresjonsskala (62)

  SHORT-comprehensive assessment  and referral evaluation SHORT CARE (63)

  Beck Depression Inventory BDI (64)

  The Centre for Epidemiological Studies  Depression Scale CES-D (65)

  (Semi-)strukturert intervju

  Diagnostic Interview Schedule DIS (66)

  Montgomery and Åsberg Depression  Rating Scale MADRS (67)

  Hamilton Depression Rating Scale HDRS (68)

  Present State Examination PSE (69)

  Psychiatric Evaluation Form PEF (70)

  Databasert diagnostisk intervju

  Canberra Interview for the Elderly CIE (71)

  Geriatric Mental State – Automated  Geriatric Assisted Taxonomy  GMS-AGECAT (72)

  The Cambridge Examination of Mental  Disorders of the Elderly CAMDEX (73)

  Diskusjon

  Diskusjon

  Det er knyttet mange usikkerhetsfaktorer til beregningen av prevalenstallene.

  Begrepet totalbefolkningen er uklart. Beskrivelse av inklusjons- og eksklusjonskriterier var gjort i varierende grad. Forfatterne undersøkte også grupper med antatt ulik risiko for å utvikle depresjon.

  Diagnosen alvorlig depresjon etter DSM vil inkludere også lettere grader av depresjon etter ICD-10. Tilsvarende ulikheter finnes mellom de ulike diagnostiserings- og selvrapporteringsinstrumentene.

  Aldersspredningen i materialet var stor (60 – 102 år). Ettersom de aldersspesifikke forandringer og problemer først setter inn ved 75 – 80-årsalder, er det kanskje mest interessant å undersøke denne aldersgruppen. Dette er gjort i to finske studier av god metodologisk kvalitet (28, 29).

  Store variasjoner i type og størrelse av utvalg, utvalgsprosedyrer, diagnostikk og bruk av kontrollgruppe kan vanskeliggjøre en entydig metodologisk inndeling.

  Filtrering av utvalgstype (kun generell eldrebefolkning) gir signifikant høyere prevalenstall i metodologisk dårligere studier. Dette kan skyldes at bruk av selvrapporteringsinstrumenter og en lav symptomskåre som inklusjonskriterium kan gi mange falskt positive funn.

  Bortimot halvparten av alle pasientene som er innlagt i medisinske avdelinger, er over 65 år. Resultatene fra denne studien indikerer at depresjon hos eldre i institusjon utgjør et betydelig helseproblem.

  Det bør gjøres norske forekomststudier av depresjon i sykehus og sykehjem. En epidemiologisk studie bør bruke screeninginstrument etterfulgt av intervju og DSM/ICD-diagnostikk av en gruppe personer regnet som sannsynlige tilfeller og en kontrollgruppe av sannsynlige ikke-tilfeller.

  Man kan også intervjue alle eldre over for eksempel 75 – 80 år i et avgrenset geografisk område og ta sikte på høyest mulig responsrate.

  Konklusjon

  Konklusjon

  Depresjon er en vanlig lidelse i eldrebefolkningen generelt. I sykehus og sykehjem er prevalens av alvorlig depresjon over dobbelt så høy som i den generelle eldrebefolkningen. Metodologiske kvalitetsforskjeller gjør prevalenstallene usikre.

  For å studere dette nærmere er behovet for gode epidemiologiske studier derfor størst i gruppen eldre i normalbefolkningen over 75 – 80 år samt blant eldre som er innlagt i sykehjem og sykehus.

  Fakta
  • Depresjon er hyppig forekommende hos eldre

  • I sykehus og sykehjem er forekomst av depresjon dobbelt så høy som i eldrebefolkningen generelt

  • Prevalensstudier som er gjort har ujevn metodologisk kvalitet

  • Det bør gjennomføres metodologisk gode norske prevalensstudier av depresjon

  Basert på kandidatoppgave ved Folke-helsestudiet, Institutt for samfunnsmedi-sin, Universitetet i Tromsø (74)

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media