Trisykliske antidepressiver er effektivt i lave doser

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Trisykliske antidepressiver i lave doser er mer effektivt enn placebo, viser metaanalyse.

Eksperter har ment at trisykliske antidepressiver foreskrives i for lave doser. Problemstillingen er aktuell fordi disse medikamentene fortsatt brukes i betydelig grad. En ny systematisk studie har samlet 41 randomiserte studier og sammenliknet lav dosering (£  100 mg/dag) mot placebo eller mot standarddosering i akuttbehandling av voksne med depresjon (1).

De fleste studiene sammenliknet lav dose med antidepressiver mot placebo, mens bare seks studier sammenliknet lav dose mot standard dosering.

Lavdosebehandling, for det meste 75 – 100 mg/dag, hadde henholdsvis 1,65 (95 % KI = 1,36 – 2,0) og 1,47 (95 % KI = 1,12 – 1,94) ganger større sannsynlighet enn placebo til å gi effekt etter henholdsvis 4 og 6 – 8 uker. Responsen ved standard dosering var ikke bedre enn ved lavdosering, men gav større frafall pga. bivirkninger.

– Mange har kliniske erfaringer med at trisykliske antidepressiver har en terapeutisk effekt i doser på under 100 mg daglig, slik metaanalysen konkluderer, sier overlege Øivind Ekeberg, Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Når det gjelder sammenlikningen mellom doser på mer eller mindre enn 100 mg daglig, er det betydelige metodeproblemer. I de fleste studiene ble behandlingseffekt definert som minst 50 % reduksjon i depresjonskåre. En slik definisjon tar ikke hensyn til graden av depresjon. Ved mildere depresjon er det grunn til å starte med doser på under 100 mg daglig og vurdere behandlingseffekten. For ikke-respondere bør dosen økes ytterligere før man kan konkludere med at behandlingen ikke er virksom, sier Ekeberg.

Anbefalte artikler