Statiner uten effekt ved makuladegenerasjon

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nylig har to mindre studier vist at statiner kan beskytte mot makuladegenerasjon. En større prospektiv studie finner ingen slik sammenheng.

Aldersrelatert makuladegenerasjon er den vanligste årsak til blindhet og synstap i industrialiserte land. Dette skyldes økt levealder og vellykket kontroll og behandling av andre årsaker til blindhet, som katarakt og diabetisk retinopati. To av tre personer over 90 år vil være rammet av makuladegenerasjon. Årsakene til sykdommen er ukjent, men røyking er en risikofaktor.

I en studie fra Rotterdam ble personer over 55 år undersøkt to og 6,5 år etter inklusjon (1). Nærmere 5 000 personer (83 %) ble fulgt opp, og data ble sammenholdt med et lokalt reseptregister. Om lag 450 personer brukte kolesterolsenkende midler, og litt over 400 personer utviklet makuladegenerasjon.

Det var ingen sammenheng mellom bruk av kolesterolsenkende midler og makuladegenerasjon (hasardratio 1,0; 95 % KI 0,7 – 1,5). Også når forfatterne justerte for kroppsmasseindeks, hypertensjon, røyking og perifer arteriesykdom ble konklusjonen den samme.

– Forbruket av kolesterolsenkende midler er stort og økende i den aktuelle pasientgruppen, men varierer fra land til land. Norge deltar for tiden i en stor punktprevalensstudie (EUREYE) som viser at forbruket av kolesterolsenkende midler i aldersgruppen over 65 år varierer fra 3,5 % i Tallinn til 31,8 % i Paris. Tall for makuladegenerasjon i denne studien er for tiden under analyse, sier professor Johan Seland ved Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

– Resultatene fra den store Rotterdamkohorten som nå er publisert i BMJ, demonstrerer tydelig hvor viktig det er å få dokumentasjon fra ulike forskningsmiljøer før man trekker terapeutiske konklusjoner, sier Seland.

Anbefalte artikler