Ibuprofen minsker effekten av acetylsalisylsyre

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Hjertepasienter som får acetylsalisylsyre som tromboseprofylaktikum, har redusert beskyttelse ved samtidig bruk av ibuprofen. Både risikoen for hjertedød og totaldødelighet øker markant.

Data for over 7 000 hjertesyke behandlet i sykehus i perioden 1989 – 97 ble analysert (1). Pasientene var i alderen 27 – 100 år og 51 % hadde hatt hjerteinfarkt.

Alle fikk lavdosert acetylsalisylsyre (< 0,325 g per dag), og alle levde i minst én måned etter sykehusoppholdet. 6 285 pasienter fikk acetylsalisylsyre alene, om lag 200 fikk i tillegg ibuprofen, ca. 200 fikk diklofenak og over 400 fikk et annet antiflogistikum.

I observasjonstiden på gjennomsnittlig 3,3 år døde 32 % av pasientene. Kombinert bruk av acetylsalisylsyre og ibuprofen gav 93 % høyere totalrisiko for død sammenliknet med bruk av acetylsalisylsyre alene. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var 73 % høyere ved kombinasjonen acetylsalisylsyre/ibuprofen. Andre legemiddelkombinasjoner påvirket ikke risikoen på samme måte. Forfatterne konkluderer med at acetylsalisylsyre brukt i kombinasjon med ibuprofen kan være direkte skadelig.

– Selv om denne studien bygger på et forholdsvis beskjedent pasientmateriale, bekrefter den det man en stund har antatt som en mulighet, nemlig at ibuprofen og andre antiflogistika kan blokkere effekten av acetylsalisylsyre, sier professor Frank Brosstad ved Rikshospitalet.

Effekten skyldes antakelig konkurranse mellom ASA og ibuprofen i bindingen til syklooksygenase-1, som gir seg utslag i form av såkalt ASA-resistens, dvs. nedsatt terapeutisk effekt av acetylsalisylsyre.

– Inntil vi vet noe mer om dette, bør leger fraråde pasienter å bruke ibuprofen og andre antiflogistika sammen med acetylsalisylsyre. Hvis pasienten har et stort behov for et antiflogistikum, bør legen anbefale en COX-2-hemmer, sier Brosstad.

Anbefalte artikler