Har store pikebarn økt brystkreftrisiko?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Kvinner som var store ved fødselen, har økt risiko for å utvikle brystkreft før 50-årsalder, viser en studie av mer enn 5 000 svenske kvinner.

Kvinnene var født i perioden 1915 – 29. Data som var registrert ved fødselen var vekt, lengde, hodeomkrets, svangerskapsvarighet, fødselsrekkefølge og flerfødsler. Det svenske kreftregisteret gav opplysninger om brystkreftdiagnose (1).

Det ble registrert ca. 350 brystkrefttilfeller i oppfølgingsperioden (1960 – 98). Kvinner som ble rammet av brystkreft før 50-årsalder, hadde i gjennomsnitt høyere fødselsvekt, større hodeomkrets og var lengre enn kvinner som ikke utviklet brystkreft. Funnet stod seg også etter at forfatterne justerte for svangerskapslengde og visse risikofaktorer. For en gitt fødselsstørrelse var kortere svangerskapsvarighet forbundet med signifikant økt risiko for brystkreft før 50-årsalder (rateratio 2,1; 95 % KI 1,05 – 4,21). Dette indikerer at hvor raskt pikefosteret vokser kan være etiologisk relevant for hennes risiko for brystkreft før 50-års alder.

– Det er usikkert hva dette betyr, men det er en interessant hypotese,sier professor Giske Ursin, Institutt for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo.

– Undersøkelsen ble utført på barn som vokste opp i 1920 – 30-årene. Det er usikkert i hvilken grad funnene kan overføres til pikebarn som fødes nå. Muligens er kosten i 8 – 10-årsalderen vel så vesentlig for utviklingen av brystkreft. En ny studie har vist at moderate reduksjoner i fettinntaket i denne aldersgruppen kan redusere hormonnivået av østrogen og progesteron (2). I hvilken grad dette kan redusere brystkreftrisiko vet vi ikke ennå, sier Ursin.

Anbefalte artikler