Bedre behandlingsresultater ved rectumcancer

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av cancer recti er fordoblet de siste 40 år, og nesten 1 000 personer får sykdommen i Norge hvert år. Behandlingen var tidligere beheftet med mange problemer. Etter antatt kurativ rectumreseksjon med konvensjonell kirurgisk teknikk fikk 30 % lokalt residiv i bekkenet. Det medførte høy morbiditet og mortalitet. Problemer med tømming av urinblæren og impotens var vanlig fordi det autonome nervesystem i bekkenhulen ble skadet under operasjonen.

  Fra 1993 innførte flere norske sykehus en ny operasjonsmetode for rectumcancer, total mesorektal eksisjon. Metoden forutsetter nøyaktig, skarp disseksjon i planet utenfor fascien som dekker mesorectum (fettputen som omgir rectumrøret). Man forventet lav frekvens av lokalt residiv og av nerveskader ved bruk av denne teknikken.

  I en populasjonsbasert studie med inklusjon av 558 pasienter ble resultatene etter mesorektal eksisjon (1993 – 99) og konvensjonell teknikk (1983 – 92) sammenliknet. Fem års aktuarisk rate for lokalt residiv falt signifikant etter innføring av den nye teknikken – fra 24 % til 9 %.

  Ved cancer i øvre del av rectum fjernes mesorectum til 5 cm nedenfor tumor, mens distale del bevares. Hos pasienter som fikk utført slik partiell mesorektal eksisjon, var raten for lokalt residiv 5 %.

  Frekvensen av postoperativ anastomoselekkasje økte til 23 % de første fire årene etter at mesorektal eksisjon ble innført. Den har senere avtatt og er nå på samme nivå som den var etter konvensjonell kirurgi, knapt 10 %.

  Anastomoselekkasje er alvorlig for det umiddelbare postoperative forløpet og har også konsekvenser på lang sikt. Pasienter med lekkasje ble etterundersøkt 1 – 4 år etter operasjonen. For en tredel ble resultatet permanent stomi, og hos dem som fikk lagt tilbake stomien, var anorektalfunksjonen dårligere enn hos kontrollpasienter som ikke hadde hatt postoperativ anastomoselekkasje.

  Blærefunksjonen ble vurdert ved urodynamisk undersøkelse før og tre måneder etter operasjonen hos 49 pasienter. Permanent blæredenervasjon ble funnet hos bare én pasient.

  Seksualfunksjonen ble evaluert ved spørreskjema. En av 24 menn ble impotent og seks rapporterte noe svekket potens etter operasjonen. Både blære- og seksualfunksjonen var bedre hos pasienter i denne studien enn det som er rapportert etter konvensjonell kirurgi. Dette indikerer at man ved mesorektal eksisjon i større grad unngår skader på det autonome nervesystem.

  Funksjon av anal sfinkter var uforandret etter mesorektal eksisjon hos 35 pasienter som ble undersøkt med anal manometri før operasjonen og ett år etter.

  Endetarmen kan rekonstrueres med eller uten bruk av et tarmreservoar. 30 pasienter som hadde gjennomgått rectumreseksjon med kolorektal anastomose uten reservoar, ble undersøkt. Rektal kapasitet var signifikant redusert, særlig hos pasienter med lav anastomose, men anorektalfunksjonen var likevel tilfredsstillende.

  Avhandlingens tittel

  Avhandlingens tittel

  Mesorectal excision for rectal cancer. Oncological outcome. Long term functional outcome. Intraoperative and postoperative complications

  Utgår fra

  Utgår fra

  Kirurgisk klinikk

  Aker universitetssykehus

  Disputas 14.3. 2003

  Disputas 14.3. 2003

  Universitetet i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media