Iscador – alternativ medisin?

Anette K. Bender, Arne Enge, Bengt Wedèn Om forfatterne

Vi har med interesse lest om alternativ behandling blant kreftpasienter i Tidsskriftet nr. 5/2003 (1 – 3). Artiklene vil forhåpentligvis åpne for økt interesse og kunnskap og inspirere til metodisk gode undersøkelser innenfor feltet.

Alternativ medisin er i artiklene definert som «enhver udokumentert kreftbehandling som ikke er startet av lege» (2) og «ikke-dokumenterte terapier anbefalt som behandling av selve kreftsykdommen, ofte som alternativ til konvensjonell behandling av kreft» (3), og mistelteinpreparatet Iscador beskrives som alternativ behandling (1 – 3). Ved en slik plassering gis et feilaktig inntrykk av legemidlet Iscador. Det later ikke til at forfatterne kjenner til eksisterende dokumentasjon om Iscador, som er tilgjengelig både via Cochrane-databasen og PubMed.

I vår allmennpraksis har vi brukt Iscador som komplementær behandling i mange år. Iscador-behandling må startes og administreres av lege, og det må søkes på spesielt skjema om registreringsfritak til Statens legemiddelverk. Iscador er det eldste og mest kjente av mistelteinpreparatene, som ble utviklet som terapi ved kreftsykdom på grunnlag av antroposofisk medisin. Injeksjoner med mistelteinpreparater har vært brukt komplementært til kjemoterapi, kirurgi og strålebehandling i 75 år, og utgiftene refunderes av trygdekassene i flere europeiske land. Det er gjennomført mange studier på bl.a. økt overlevelse, mindre bivirkninger av tradisjonell behandling og bedret livskvalitet ved bruk av mistelteininjeksjoner. Mange av studiene er blitt kritisert for metodesvakheter, og dette har ført til skjerpede krav når det gjelder forskning. En stor studie viste klinisk relevant forlenget overlevelsestid (ca. 40 %) for forskjellige typer kreft ved bruk av Iscador (4). Studien, som er en prospektiv kohortstudie, involverer 10 226 kreftpasienter, både randomiserte og ikke-randomiserte parmatchede pasienter. Studien er i sin helhet tilgjengelig via www.paam.net. En annen studie ble presentert ved fjorårets 25. kreftsymposium i Berlin (5), og fikk god omtale i tyske fagtidsskrifter. Blant 710 brystkreftopererte sammenliknet med 732 kontrollpasienter viste Iscador-terapi reduserte bivirkninger og bedre Karnofsky-indeks ved samtidig konvensjonell anticancerterapi.

Slik Iscador anbefales brukt fra produsenten og brukes i praksis, må legemidlet ut fra definisjonene (1 – 3) betegnes som komplementær medisin.

1

Risberg T, Bremnes RM, Vickers A, Wist ES, Kaasa S. Forverrer bruk av alternativ medisin leveutsiktene ved kreft? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 628 – 30.

2

Risberg T, Kolstad A. Psykiske plager og kreftpasienters bruk av alternativ behandling Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 607 – 9.

3

Risberg T. Komplementære og alternative terapier ved kreft Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 664 – 6.

4

Grossarth-Maticek R, Kiene H, Baumgartner SM, Ziegler R. Use of Iscador, an extract of European mistletoe (Viscum album), in cancer treatment: prospective nonrandomized and randomized matched-pair studies nested within a cohort study. Alternative Therapies 2001; 7: 57 – 78.

5

Boch PR, Hanisch J, Hoffmann J, Dierdorf RE, Werner M, Schürholz T et al. Efficacy and safety of the standardized mistletoe extract (Iscador) in the postsurgical therapy of patients with primary breast carcinoma: a multicenter, controlled, retrospective cohort study according to good epidemiological practice (GEP) guidelines. www.kukm.de/krebskongress2002/abstracts/a860.pdf (18.3.2003).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler