Nyskapende lærebok om epidemiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bhopal, R

  Concepts of epidemiology

  An integrated introduction to the ideas, theories, principles, and methods of epidemiology. 317 s, ill. Oxford University Press, 2002. Pris NOK 379

  ISBN 0-19263155-1

  Noen fag legger vekt på å skille mellom metode og metodologi. Metode skal ta for seg teknikkene mens metodologi skal si oss noe mer om hva vi støtter våre begreper på. Hittil har nesten alle lærebøker i epidemiologi lagt hovedvekt på å beskrive nøkkelbegrepene uten å sette faget og bruken av disse begrepene inn i en større ramme. Raj Bhopal forsøker å ta for seg begge deler på en overbevisende måte.

  Forfatterens utgangspunkt er innspill og kritikk i de senere år om at faget har manglet teori. Dette tar han opp og til dels imøtegår i flere av kapitlene. For lesere som har undret seg over fagets forankring utover sine teknikker, kommer denne læreboken som en gjenkjennende og positiv opplevelse. En slik integrert presentasjon har vært etterlengtet. For sin gjennomgang av design og nøkkelbegreper legger boken seg på nivå med andre innføringsbøker. Men for sin gjennomgang av begrepenes betydning er boken unik og bør kunne leses av leg og lærd innen feltet.

  Boken har på sine vel 300 sider en gjennomgang av flere sentrale spørsmål innen faget. Hva legger man i begrepet populasjon? Og hvordan knytter dette seg til andre fag som klinisk medisin og samfunnsvitenskapelige fag? Tid, sted og person i sykdomsvariasjon sies å være kjernebegreper i epidemiologi. Forfatteren forklarer hvorfor og bakgrunn. Videre tar han for seg årsaksbegrepet, etiske forhold i tillegg til fyldige kapitler om risikobegrepet, studiedesign, feilkilder og betingelser for årsakssammenheng. Hver for seg er ikke emnene originale. Men gjennom teksten gir de leseren redskaper til å forstå hvorfor epidemiologi er et helt sentralt fag i medisinen. Kanskje hjelper det at forfatteren med sitt utgangspunkt i samfunnsmedisin leser systemperspektivet inn i faget. Her ligger kanskje også en ørliten svakhet. For dersom forfatteren virkelig skulle ta innover seg den vitaliseringen av befolkningsperspektivet i epidemiologi som har vært de siste årene, er det mye å si. Hvordan skal faget plassere seg mellom positivistisk orientert naturvitenskap og teoribasert samfunnsvitenskap? Det får bli neste bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media