Kognitiv teori og terapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Simos, G

  Cognitive behaviour therapy

  A guide for the practising clinician. 329 s, ill. East Sussex: Brunner-Routledge, 2002. Pris GBP 40

  ISBN 1-58391-104-9

  Dette er en ny lærebok innenfor psykoterapifeltet. Bidragsyterne har gjennom redaktøren kalt den en «veiviser for den praktiserende kliniker». Hvor bredt begrepet favner, er ikke eksplisitt formulert, men boken vil være aktuell for en bredere mål-gruppe enn tradisjonelle psykoterapeuter.

  Etter forordet skrevet av «grunnleggeren» av kognitiv teori og terapi, Aron Beck, følger 11 kapitler, dels ordnet tematisk, dels pasientgruppert. De tre første kapitlene er viet affektive lidelser inkludert suicidalatferd, de tre neste angsttilstander, deretter spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser og til slutt om behandling av familier/par og barn/ungdom. Redigeringen er velordnet, boken har en ordinær layout, tabeller og illustrasjoner er oversiktlige og språket er tilfredsstillende.

  Kognitiv teori og terapi er på fremmarsj både internasjonalt og i vårt hjemlige fagmiljø. Tendenser til å fremstille denne terapiformen som universell og den foretrukne ved de aller fleste lidelser har forekommet. I så måte er denne boken edruelig. Temavalget som presenteres i kapitlene avspeiler hvor frontlinjen går når det gjelder teoribygging og anvendelighet.

  Det er spennende lesing å utforske hvordan forfatterne gir seg i kast med utfordringer i faget som behandling av suicidalatferd, bipolare lidelser, spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser. Ved de to første tilstandene vil mange hevde at administrative tiltak og psykofarmakologisk intervensjon er det eneste som duger. Selv om tro på kognitiv tilnærming til pasienter i disse to kategoriene legges for dagen, er fremstillingen likevel balansert og inkluderende i forhold til andre behandlingsformer. To avgjørende aspekter; å bygge opp en god arbeidsallianse med pasienten samt å prøve ut en psykologisk tilnærming til problemene med aktiv medvirkning fra pasientens side, kommer tydelig frem i kapitlene.

  Heri ligger noe av styrken ved kognitiv tilnærming i form av invitasjon til forpliktende samarbeid, opplæring av pasienten i forståelse av den kognitive modell og terapeutens aktive holdning til gjennomføring av «hjemmelekser» mellom timene. Selv om kognitive teoretikere aldri har hevdet at feilkognisjoner er årsaken til psykisk lidelse, men at de er et hensiktsmessig terapeutisk angrepspunkt på grunn av sin vedlikehold-ende effekt, har noe av svakheten vært en tilsynelatende enkelhet i teorien.

  En endring av pasientens patologiske tankemønstre skulle gjennom terapeutens overbevisningskraft føre til helbredelse uten at man beskjeftiget seg med pasientens forhistorie og ubevisste prosesser, ei heller forholdet mellom terapeut og pasient. Heldigvis har dette endret seg betraktelig. Nye bidrag har gitt tilvekst til kognitiv teori der vesentlige elementer fra den psykodynamiske referanserammen, er tatt inn i varmen igjen. Denne boken gir verdifulle bidrag i slik retning, spesielt i kap-itlene om spise- og personlighetsforstyrrelser, der pasientens forhistorie, familietilknytning, interpersonelle relasjonsmønstre samt pasientens følelser og reaksjoner overfor terapeuten blir sett på som avgjørende å ivareta.

  Boken anbefales derfor til alle som er interessert i psykologiske behandlingsformer og som er opptatt av utviklingen i en viktig teoribygging og en etablert, delvis kunnskapsbasert, terapiform som kan være et foretrukket valg ved visse tilstander.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media